De gemeente Leiden ontvangt 651.000 euro van de 1,3 miljoen euro die de regio Holland Rijnland beschikbaar kon stellen om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan. In de komende jaren kan de gemeente in verschillende wijken versneld aan de slag met extra maatregelen die ervoor zorgen dat veel regenwater of extreme droogte hinder en schade veroorzaken.

Regio Holland Rijnland ontving de 1,3 miljoen euro via de Impulsregeling Klimaatadaptie van het Rijk, die financiële steun biedt aan projecten die klimaatverandering tegengaan. De gemeente Leiden mag 651.000 euro gebruiken om klimaatmaatregelen te treffen.

Nu al wordt in verschillende Leidse wijken gewerkt aan een toekomstbestendige inrichting. Tijdens de werkzaamheden aan een nieuw riool worden de straten en pleinen opgeknapt en groener ingericht. Het riool wordt vervangen door een gescheiden rioolstelsel. Dit betekent dat er naast de buis voor vuil water een aparte buis wordt gelegd voor het relatief schone regenwater. Dit schone water gaat niet naar de zuivering, maar stroomt de sloten in.

Met de extra bijdrage van het Rijk financiert Leiden een drainagesysteem dat aangelegd wordt in de straten waar het riool vervangen wordt. In natte periodes wordt het grondwater via het drainagesysteem naar de sloot afgevoerd en bij droogte wordt slootwater in het systeem ingelaten. Het drainagesysteem zorgt dat het grondwater op het juiste peil blijft. Dus geen natte kelder bij hevige regen en bij langdurige droogte ontstaat er geen schade aan funderingen.