De gemeenten Oegstgeest en Voorschoten schieten tekort in het controleren en handhaven van de energiebesparingsplicht. Dat blijkt uit een onderzoek van de rekenkamercommissie van de gemeenten Voorschoten, Oegstgeest, Wassenaar en Leidschendam-Voorburg.

Bedrijven die jaarlijks meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 kuub gas gebruiken zijn sinds 1993 verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen die zich binnen vijf jaar of minder terugverdienen.

Dat wordt de energiebesparingsplicht genoemd. Toezicht op de naleving hiervan gebeurt door de Omgevingsdienst West-Holland, waar meerdere gemeenten in de Leidse regio onder vallen. Hoewel de rekenkamer er geen specifiek onderzoek naar deed, gelden de conclusies dus ook voor die gemeenten.

Energie en duurzaamheid staan bij alle gemeenten op de agenda, maar uit het onderzoek blijkt dat er onvoldoende aandacht is voor energiebesparing bij bedrijven en instellingen. Dit komt doordat de aandacht zich beperkt tot woningbouw, duurzame energie en het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed.

Raadsleden voelen urgentie niet

Verder blijkt dat de omgevingsdiensten een onvolledig beeld hebben van bedrijven waarop de energiebesparingsplicht van toepassing is, en dat zij niet handhaven bij overtredingen.

De gemeenteraden worden vervolgens veelal informatief ingelicht waardoor een inhoudelijke reactie van raadsleden achterwege blijft. Verder zouden raadsleden volgens het onderzoek de urgentie van het probleem niet voelen.

Dat zou verklaren waarom er bij geen van de gemeenteraden moties of raadsvragen over dit onderwerp zijn ingediend. In Oegstgeest blijft het werkplan zelfs helemaal achterwege voor de gemeenteraad.