Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft na twee maanden onderhandelen een nieuwe coalitie en een nieuw dagelijks bestuur.

Op 20 maart werden de Waterschapsverkiezingen gehouden. Nu hebben vijf partijen elkaar gevonden in een nieuw coalitieakkoord voor de periode 2019-2023. Dat kreeg de titel Water raakt ons! en wordt gedragen door VVD, PvdA, Water Natuurlijk, CDA en Agrarisch & Bedrijven.

Tijdens de verenigde vergadering van Rijnland van 5 juni wordt het akkoord besproken. Dan wordt naar verwachting het nieuwe dagelijks bestuur geïnstalleerd.

Het nieuwe bestuur van Rijnland wordt naast dijkgraaf Rogier van der Sande en secretaris-algemeen directeur Caroline van de Wiel gevormd door Ineke van Steensel (VVD), Sjaak Langeslag (Agrarisch & Bedrijven), Jeroen Haan (PvdA), Waldo von Faber (Water Natuurlijk) en Marco Kastelein (CDA).

Formateurs zijn tevreden over het proces

Formateurs Ineke van Steensel (VVD) en Jan de Vries (A&B) kijken tevreden terug op het formatieproces.

"Alle partijen onderschrijven het belang om de belangrijkste bedrijfsmiddelen (waterkeringen, watergangen, gemalen en zuiveringen) op orde te brengen en te houden om de kerntaken uit te kunnen voeren en extremen als gevolg van klimaatverandering op te vangen. We zetten de daarvoor ingezette koers van de afgelopen jaren onverminderd voort", aldus Van Steensel.

De Vries vult aan: "Als waterschap staan we midden in de maatschappij. Onze bijdrage gaat verder dan de zorg voor goed water alleen." Ineke van Steensel: "Water is een cruciale factor in discussies over klimaat, energie, nieuwe economieën, woningbouw, bodemdaling en biodiversiteit. Rijnland heeft mede een onmisbare rol in het oppakken van deze brede maatschappelijke uitdagingen."

Tien opvallende punten uit het coalitieakkoord

  • Het belang van water wordt op de kaart gezet.
  • Er wordt gewerkt aan een klimaatbestendige stad en platteland.
  • Er wordt een omslag gemaakt van correctief naar preventief onderhoud van de zuiveringen en gemalen.
  • KRW en biodiversiteit worden vertaald in concrete maatregelen.
  • Met nieuwe technieken wordt gewerkt naar energieneutraliteit.
  • Ondernemerschap en publiek-private samenwerking moet worden bevorderd
  • Overig water wordt gebaggerd en zo moet doorstroming en waterkwaliteit een impuls krijgen.
  • De Omgevingswet moet worden geïmplementeerd.