De eerste versie van het toekomstplan voor de wijk Leiden Zuidwest, genaamd Zuidwest op zijn best, is in te zien van 29 april tot en met 10 juni. Gedurende deze periode heeft bovendien iedereen inspraak in dit ontwikkelperspectief.

Het toekomstplan gaat in op de kansen en mogelijkheden voor de ontwikkeling van Leiden Zuidwest tot 2040, en is tot stand gekomen na vele gesprekken met bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere geïnteresseerden.

Het plan beschrijft vier ontwikkelopgaven: de wijk aantrekkelijker maken als place to be, de leefomgeving duurzamer en gezonder maken, werken aan een sociaal sterkere wijk en de realisatie van een fysiek beter verbonden wijk.

De eerste versie van Leiden Zuidwest speelt in op de actuele kwesties die spelen in het betreffende stadsdeel en stellen nieuwe eisen aan het gebied. Zo is er een grote vraag naar extra woningen, groeit het aantal ouderen in de wijk en moet de wijk zich de komende jaren voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering, zoals hevige regenbuien.

Aardgas maakt plaats voor duurzame warmtevoorziening

Daarnaast maakt aardgas in Zuidwest voor 2035 plaats voor een duurzame warmtevoorziening. Ook wordt de komende jaren veel geïnvesteerd in infrastructuur voor warmte, riolering en de herinrichting van de openbare ruimte.

Op dit moment werkt de wijk al aan nieuwe schoolgebouwen en sportvoorzieningen.

Ambities voor de wijk komen gezamenlijk tot stand

De eerste versie van het ontwikkelperspectief Leiden Zuidwest maakt het mogelijk om de ambities en initiatieven voor de wijk gezamenlijk op te pakken. Bedrijven, inwoners, maatschappelijke partners en de gemeente kunnen zich zo samen inzetten voor de toekomst van de wijk.

Mensen hebben, zoals eerder genoemd, inspraak in de eerste versie van het ontwikkelperspectief Leiden Zuidwest van 29 april tot en met 10 juni. Tijdens deze zes weken kunnen mensen op het plan reageren via het inspraakformulier op www.leiden.nl/inspraak.

Na deze periode wordt het ontwerp-ontwikkelperspectief opnieuw door het college behandeld en vervolgens aangeboden aan de gemeenteraad. Die neemt naar verwachting in het najaar van 2019 een besluit over het plan.