De gemeente en de Universiteit Leiden hebben meer tijd nodig voor het plannen van de nieuwe Humanities Campus die bij het Witte Singel – Doelencomplex (WSD) moet verrijzen.

Het stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitsplan moesten eigenlijk voor de zomer af, zodat de raad erover kon beslissen, maar naar verwachting wordt dat december van dit jaar.

"Campusontwikkeling is een van de pijlers van het kennisstadbeleid", zei wethouder Paul Dirkse half mei bij de presentatie van het beleidsakkoord. "Voor de mensen die weg moeten uit het complex van De Sleutels gaan we natuurlijk een goede oplossing zoeken. We zien de Humanities Campus als een vitaal onderdeel van de binnenstad."

Vorig jaar liep het participatieproces tussen de Universiteit Leiden en de bewoners van het WSD-complex vast en nam de gemeente de regie over. De 58 sociale huurappartementen van De Sleutels op het terrein moeten in de campusplannen wijken voor de nieuwbouw.

Ondanks hevige protesten van de bewoners gaan die plannen vooralsnog gewoon door. Ook in het nieuwe coalitieakkoord tussen D66, GroenLinks en de PvdA is de ontwikkeling van de nieuwe campus op die plan opgenomen.

Uitwerking

De extra tijd die gemeente en universiteit nu nemen wordt gebruikt voor de nadere uitwerking van een achttal thema’s op het gebied van onder andere verkeer en logistiek, functiemenging, kwaliteit van de openbare ruimte en duurzaamheid. 

In het campusplan waar nu aan gewerkt wordt, is ook een woonfunctie opgenomen, maar daarbij gaat het zeker niet om de bestaande woningen. Waar de woningen op het nieuwe campusterrein worden geïntegreerd is nog onderwerp van onderzoek. Er zijn verschillende opties in beeld.