Leiden gaat meer en makkelijker afval scheiden

Als het nieuwe afvalbeleid van de gemeente Leiden wordt goedgekeurd door de gemeenteraad, hoeven Leidenaren straks geen plastic meer te scheiden. Dit gebeurt dan samen met metalen en drankkartons (PMD) met na-scheiding. 

De technieken daarvoor zijn de laatste tijd sterk verbeterd, waardoor het scheiden van restafval na inzameling veel effectiever is geworden. Ook wordt het inzamelen van papier en textiel in het nieuwe afvabeleid bevorderd. De laagbouw in Leiden krijgt een extra papiercontainer aan huis. Met deze maatregelen wil de gemeente in 2022 minimaal 50% van het afval gescheiden inzamelen.

Met een scheidingspercentage van 33% (2015) zit Leiden iets onder het gemiddelde van vergelijkbare steden. Het scheiden van afval kan veel beter. Daarom kiest Leiden voor een afvalaanpak met de meest gunstige uitkomst qua scheidingsresultaat, gebruikersgemak en aanvaardbare maatschappelijke kosten.

De gemeente zet met name in op afval waar een gescheiden inzameling de meeste CO2 reductie oplevert: plastic, metaal, drankenkartons, papier, karton en textiel. 

76 kilo minder

In het afvalbeleid dat nu voor inspraak is vrijgegeven staat beschreven hoe Leiden de komende jaren met afval om wil gaan.

Met een pakket aan maatregelen wil de gemeente Leiden dat de hoeveelheid restafval per inwoner per jaar daalt van 249 kg in 2015 naar 185 kg in 2020 en 175 kg in 2022. 

Papier, plastic, metaal en drankenkartons

Omdat de technieken voor na-scheiding van plastic, metaal en drankenkartons uit het restafval (na inzameling) inmiddels sterk zijn verbeterd, is in het afvalbeleid gekozen voor na-scheiding van PMD voor het huishoudelijk afval in de hele stad.

Huishoudens die nu een mini-container hebben, krijgen een extra container. Deze minicontainer is voor de inzameling van papier aan huis.

Tweede milieustraat

Aanvullend doet de gemeente meer om de komende jaren afval te reduceren en CO2 te besparen. Voorbeelden hiervan zijn gerichte educatie over afval, afvalvermindering en afvalscheiding vanuit het principe ‘afval is grondstof’; het stimuleren van huis-aan-huis inzameling van textiel (de papier- en textiel(wijk)containers in de stad blijven bestaan) en er komt een onderzoek naar de haalbaarheid van een tweede milieustraat voor grof huishoudelijk afval en een onderzoek naar de mogelijkheid tot na-scheiden van het ingezamelde grofvuil.

De nota afvalbeleid ligt van 11 oktober 2017 tot 21 november 2017 ter inzage en wordt vervolgens aan de gemeenteraad voorgelegd. Daarna worden de maatregelen verder uitgewerkt in een uitvoeringsplan.

Lees meer over:
Tip de redactie