Wethouder Marleen Damen heeft vrijdag de programmabegroting voor het vierde kwartaal van het huidige college aangeboden aan de gemeenteraad van Leiden.

Dat schrijft de gemeente Leiden op hun website.

In de begroting trekt het college voor 2018 1,5 miljoen euro extra uit voor minimabeleid en uitvoering van de Participatiewet. Zoals in de kaderbrief staat, komt er 3,9 miljoen euro extra bij voor jeugdhulp.

Het college wil de uitgaven van jeugdhulp beperken tot het budget dat Leiden van het landelijk verdeelmodel ontvangt. Het college verwacht dat preventiemaatregelen ertoe zullen leiden dat dit eind 2020 bereikt kan worden. Voorwaarde is dat het Rijk niet verder bezuinigt.

In het bestuursakkoord staat dat het college de onroerendezaakbelasting (OZB) verlaagt voor woningeigenaren in 2018 met 1,5 procent. De afvalstoffenheffing en rioolheffing stijgen trendmatig.

Gemeenteprogramma's

De programma’s Binnenstad en Wijkregie en Wijkgericht Werken, die jaarlijks respectievelijk 421.000 euro en 600.000 euro kosten, worden voorgezet. De voorgenomen investeringen volgens het MeerjarenInvesteringsProgramma (MIP), wat voor onder andere bereikbaarheid zorgt, bedragen rond de 380 miljoen euro voor de komende vier jaar. 

Ook de programma’s Kennisstad en duurzaamheid van de gemeente Leiden lopen door. Kennisstad zal doorlopen tot 2018.

Voortzetting

Over de voortzetting zal het nieuwe college besluiten. Dit geldt ook voor het programma duurzaamheid, dat tot 2020 doorloopt.