De Wijkvereniging Wijkraad Stevenshof, de Bewonersvereniging Gerda Brautigamsingel e.o. en de Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland hebben de Raad van State gevraagd de vergunning te vernietigen om meer dan negenduizend bomen te kappen die in de weg staan voor de aanleg van de Rijnlandroute.

Deze vergunning heeft de gemeente Leiden aan de provincie Zuid-Holland gegeven Ook hebben de drie organisaties aan de Raad van State gevraagd de kap voorlopig stil te leggen.

De drie organisaties stellen dat ze zich er heel goed van bewust zijn dat er bomen gekapt moeten worden voor de aanleg van de Rijnlandroute, maar ergeren zich gruwelijk aan het feit dat de vergunning helemaal niet duidelijk maakt of alle negenduizend bomen wel echt het veld moeten ruimen voor de aanleg van de weg. "De vergunning maakt namelijk niet duidelijk welke alternatieven er zijn onderzocht voor de bomenkap en waarom die niet deugden."

Bij bomenkap geldt een herplantverplichting. Waar Leiden denkt om ruim negenduizend vervangende bomen te gaan planten is vooralsnog niet duidelijk. "Dat maakt de vergunning wel heel erg vrijblijvend", vinden de drie bezwaarmakende organisaties. Ze vinden de manier waarop de gemeente Leiden omgaat met de natuurschade door de grootschalige bomenkap als 'buitengewoon lomp'. Zo wordt een buizerdpaartje verjaagd uit een van de te kappen bosjes. In hun beroepschrift tegen de vergunning maken de drie organisaties duidelijk, dat er in de wijde omgeving geen andere onbezette broedplaatsen zijn voor de buizerd.

Planning

Het stoort de drie organisaties verder dat de vergunningprocedure erg lang heeft geduurd. "Dat is des te onbegrijpelijker, nu er volgens de planning al in augustus moet worden begonnen met het kappen van bomen. Eén week voordat de vergunning werd verleend, vroeg de provincie aan de gemeente de vergunning direct in werking te laten treden. Een verzoek dat door de gemeente onmiddellijk werd gehonoreerd."