De Leidse SP-fractie gaat er bij het college op aandringen om de uitgangspunten voor de nieuwe Humanities Campus aan te passen, waaronder het stadsbestuur de regie heeft overgenomen van de Universiteit Leiden. 

De Universiteit Leiden wil bij het Wittesingel-Doelencomplex een nieuwe campus realiseren, ter vervanging van de bestaande verouderde gebouwen. Gebeurt dat niet, dan stemt de collegepartij niet in met het voorstel. Bovendien gaat de partij dan ook buiten de raad actie voeren voor het behoud van de woningen.

Om die Humanities Campus in dit deel van de Leidse binnenstad mogelijk te maken, moeten in het plan van de universiteit 58 sociale huurwoningen van woningbouwvereniging De Sleutels worden gesloopt.

De gemeente Leiden heeft, toen ze onlangs de regie rond het participatieproces overnam, weliswaar besloten dat de woonfunctie in het gebied behouden moet blijven, maar daarbij moet het bestaande Doelencomplex nog steeds tegen de vlakte.

'Verkeerd'

De SP vindt deze uitgangspositie van het Leidse college voor het vervolg van de planontwikkeling verkeerd. Dinsdagavond buigt de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling zich inhoudelijk over de plannen. 

De SP gaat dan aandringen op een open participatieproces waarbij wordt onderzocht hoe de woningen kunnen blijven staan en de universiteit daarnaast een nieuw gebouw kan realiseren met ruimte voor onderwijs en onderzoek.

"Het huidige raadsvoorstel voldoet niet aan deze voorwaarde", zegt SP-raadslid Han Dirks. "We gaan de gemeenteraad verschillende voorstellen doen om het raadsvoorstel aan te passen. De universiteitscampus mag niet worden doorgedrukt over de rug van Leidse huurders."

Akkoord

Eerder in het proces wilde de SP alleen akkoord gaan met de plannen voor de campus als er over de gebiedsontwikkeling en de sloop van de woningen overeenstemming zou zijn tussen de universiteit en De Sleutels. Dat is niet gelukt. De Sleutels schaart zich achter de zittende huurders en die zijn vrijwel unaniem tegen de sloop van hun woning.

Als alternatieve plek biedt de universiteit compensatie aan in de Paviusstraat, aan de Kaasmarkt en in de Kaiserstraat, waar het Plexusgebouw dan plaats moet maken voor woningen. Deze alternatieven worden door de bewoners niet als reële opties beschouwd.

Nieuw raadsvoorstel

Het stadsbestuur moet volgens de SP 'als hoeder van het algemeen belang' verantwoordelijkheid nemen voor zo'n belangrijke ruimtelijke ontwikkeling in de stad. Daarbij hoort in de ogen van Dirks een gelijkwaardig proces tussen de belangen van de Leidse universiteit, De Sleutels en de huurders van de 58 sociale huurwoningen van het Doelencomplex.

Dirks: "Het voorstel dat het college aan de gemeenteraad heeft gedaan, voldoet niet aan die basisvoorwaarde. Het college kiest voor het voorkeursmodel van de universiteit en daarmee voor sloop van de woningen van het Doelencomplex. Bovendien stelt het college voor om de geldende erfpachtovereenkomst voor de grond onder de bestaande woningen met De Sleutels op te zeggen. Dat betekent in feite onteigening."

Voorstellen SP

De SP noemt het voorstel van het college zeer ongewenst. "Het gaat niet uit van samenwerking en een open en transparant proces waarin de beste oplossing wordt gekozen voor alle betrokken partijen", vindt Dirks.

"Daarmee wordt ingegaan tegen de basisbeginselen van de SP. In het voorstel profiteert alleen de universiteit en bovendien ten koste van de huurders van het Doelencomplex en De Sleutels." De SP denkt ook dat de nu voorgestelde weg gaat leiden tot langdurige juridische procedures.

Ook worden de verhoudingen tussen de partijen flink verstoord, waardoor het maken van afspraken tussen gemeente en huurdersorganisaties en corporaties in de toekomst veel ingewikkelder zal worden.

Aanpassen

De SP gaat dinsdagavond voorstellen om het voorstel van wethouder Paul Dirkse op een aantal punten aan te passen. Zo wil de partij de passage weglaten waarbij wordt gesproken over het volgen van het voorkeursmodel van de universiteit en ook zou als uitgangspunt genomen moeten worden dat er een plan wordt gerealiseerd waarbij het bestaande Doelencomplex behouden blijft.

De sloop zou dan alleen nog kunnen plaatsvinden als er overeenstemming wordt bereikt tussen de universiteit en De Sleutels en het aantal woningen worden gecompenseerd, zodat de voorraad sociale woningen niet afneemt.