College erkent problemen bij DZB Leiden

Het Leidse college van burgemeester en wethouders heeft vandaag de vragen beantwoord die een zestal politieke partijen eerder deze week hadden gesteld over misstanden bij re-integratiebedrijf DZB Leiden.

Aanleiding was een uitgebreid artikel in het Leidsch Dagblad onder de titel 'Debielen Zonder Begeleiding'.

Wethouder Damen (PvdA, werk en inkomen) heeft maandag verschillende afdelingen van DZB bezocht en laat weten zeer ontstemd te zijn door bovengenoemd woordgebruik: "In het artikel wordt over de medewerkers die werkzaam zijn bij DZB gesproken op een wijze die velen van hen bijzonder heeft gekwetst. De gebruikte typeringen zijn door de woordkeuze respectloos en onjuist. Het woordgebruik in het artikel is bij veel medewerkers hard aangekomen en doet een aantal van hen ook veel verdriet."

Over de misstanden die in het krantenartikel aan de orde komen is het college ook helder: "Er hebben zich bij DZB incidenten voorgedaan, die ook tot maatregelen hebben geleid. De incidenten hadden te maken met de bejegening van medewerkers onderling en in een enkel geval van leidinggevenden ten opzichte van medewerkers. Daarbij was sprake van (seksuele) intimidatie."

Maatregelen

Naar aanleiding van de problemen binnen DZB heeft het bedrijf volgens het college al een aantal maatregelen genomen. Onder meer strafontslag en preventieve maatregelen zoals trajecten die door de directie zijn georganiseerd voor de leiding en medewerkers om de bejegening binnen DZB te verbeteren. 

Die trajecten zijn uitgevoerd met behulp van externe deskundigen. Een specifiek aandachtspunt daarbij was pesten. Daarnaast is het voorkomen van en optreden tegen seksuele intimidatie aan de orde gesteld in een aantal workshops voor de staf en leidinggevenden. Daarbij is onder meer gebruik gemaakt van acteurs die rollenspelen deden.

Onderzoek

Het college meldt verder dat naar aanleiding van een aantal recente meldingen een onafhankelijk onderzoek is ingesteld. Het heeft zich met name op de afdeling catering gericht en is inmiddels afgerond. Uit dat onderzoek zijn geen misstanden gebleken zoals onlangs aan de orde gesteld in anonieme brieven aan onder andere de gemeente.

Wel zijn er andere incidenten vastgesteld die zullen leiden tot personele maatregelen. "De uitkomsten van het onderzoek geven aanleiding om extra aandacht te besteden aan de communicatie tussen werkvloer, leiding en directie. Deze dient verbeterd te worden", aldus het college in de beantwoording aan de raad.

Externe partij

Het college wil nu nader onderzoek laten verrichten door een onafhankelijke externe partij. Dat onderzoek moet de sterke en zwakke punten van DZB objectief in beeld brengen en zo een basis bieden voor verbeteringen.

"Dagelijks wordt in DZB door zeer veel mensen hard en met zorg voor de menselijke relaties en gevoelens gewerkt, maar de directie van DZB herkent dat DZB er nog niet is."

Tip de redactie