Een door Shell als externe auditor ingeschakelde accountant worstelt met de klimaattoezeggingen van het bedrijf. EY noemt het "niet mogelijk, noch passend" om te stellen dat het concern in lijn met klimaatdoelen handelt. Het nu gevoerde beleid sluit niet aan op Shells doel om uiterlijk in 2050 CO2-neutraal te zijn.

EY (voorheen Ernst & Young) heeft kantoren in 150 landen en is een van de vier grootste internationaal opererende accountantskantoren. Een externe auditor voert onafhankelijk onderzoek en controletaken uit voor een bedrijf. EY werkt in opdracht van de auditcommissie van het bedrijf ten behoeve van Shells jaarverslag over 2020.

In het jaarverslag wordt EY concreet verzocht om te onderzoeken of Shell op weg is naar "netto nul CO2-uitstoot in 2050" en in overeenstemming met het klimaatakkoord van Parijs handelt. EY antwoordt onder andere dat het bedrijf die doelstelling niet gaat halen met het huidige beleid.

De kritische woorden staan uitgelicht op de website Accountant.nl. Daar leidden ze tot een discussie over hoe accountants moeten omgaan met het fenomeen greenwashing. Als voorbeeld wordt genoemd dat bedrijven grote beloftes doen die niet stroken met het werkelijk uitgevoerde beleid. Accountants zien er ook een frauderisico in.

Conflict tussen lange- en kortetermijndoelen

Shell zegt wel in overeenstemming met het Parijsakkoord te werken, alhoewel de formulering op de website ruimte laat voor meerdere interpretaties. "Shells klimaatdoel is ontworpen om consistent te zijn met het Parijsakkoord. Om dit te bereiken, hebben we ons doel gekalibreerd, gebruikmakend van scenario's die uitkomsten hebben die in lijn zijn met het Parijsakkoord."

Het olie- en gasbedrijf publiceerde woensdag zijn jaarlijkse duurzaamheidsrapport. Daarin herhaalt het concern de langetermijndoelstelling om in 2050 (netto) CO2-neutraal te zijn. In de periode tot 2030 wil Shell echter de gecombineerde productie van olie en gas opvoeren, waardoor de kans groot is dat de netto CO2-uitstoot van het bedrijf voorlopig ook zal blijven stijgen. Shell stoot jaarlijks ongeveer 1,7 miljard ton CO2 uit. Dat is ongeveer tien keer zo veel als Nederland.

Dat contrast tussen langetermijndoelen en het kortetermijnbeleid is waar het schuurt met de invulling van het Parijsakkoord. De hoogste ambitie van dat akkoord is het beperken van de mondiale opwarming tot 1,5 graden. Volgens een in 2018 verschenen rapport van VN-klimaatpanel IPCC is de belangrijkste voorwaarde dat de mondiale CO2-uitstoot rond 2050 netto nul is. Idealiter moet de wereld in 2030 ongeveer de helft van die reductie al bereikt hebben.

Milieudefensie heeft met zeventienduizend mede-eisers een rechtszaak aangespannen over de klimaatimpact van Shell. Daarin wordt het concern opgeroepen deze uitstoot in de aanloop naar 2030 met 45 procent te verlagen. De uitspraak in deze klimaatzaak volgt op 26 mei.

Een woordvoerder van Shell laat in reactie weten dat "Shell in 2050 of eerder een netto CO2-neutraal energiebedrijf wil zijn, in lijn met het 1,5 graden-scenario. We melden zelf dat onze huidige bedrijfsplannen ons daar nog niet brengen."