Door intensief gebruik van de bodem treedt verdichting, verzuring en verdroging op. In een advies dat de de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) maandag aanbiedt aan de regering adviseert zij een beter bodembeleid door bijvoorbeeld functies te combineren, zoals landbouw, bos en wateropslag.

Intensief gebruik van de rurale bodem is niet goed voor de vitaliteit van de bodem, waardoor verzuring, vermesting, verdichting en verdroging plaatsvindt en de bodem daardoor steeds kwetsbaarder wordt. Dat is volgens het Rli slecht voor het klimaat en de klimaatdoelen, maar ook voor de landbouwopbrengsten.

In de landbouw wordt bijvoorbeeld vaak gewerkt met zware machines waardoor de bodem verdicht. Daardoor wordt water minder makkelijk vastgehouden, wat kan leiden tot verdroging of juist tot vernatting omdat er water op de grond blijft staan. Ook omliggende natuur heeft daar last van.

Het huidige bodembeleid is volgens de adviesraad ontoereikend. De overheid moet volgens het advies stimuleren dat bodems voor meer functies gebruikt worden, bijvoorbeeld door een combinatie van landbouw en koolstofopslag, waarbij wordt gekeken welke gewassen er worden geplant die in de wortels CO2 kunnen opnemen. Ook kan bos en wateropslag worden gecombineerd.

De overheid moet volgens het Rli het principe 'functie volgt bodem' aanhouden. Daarmee staat de vitaliteit van de bodem voorop en wordt daarna pas gekeken voor welke functie de bodem geschikt is. Op kleibodem werkt bijvoorbeeld akkerbouw beter dan veeteelt, terwijl de zandgronden in Limburg minder geschikt zijn voor gewassen als asperges die veelal flink moeten worden bijgemest.

Het advies (pdf) getiteld De bodem bereikt?! waarmee het Rli het bodembeleid hoger op de agenda wil zetten, wordt maandag aangeboden aan landbouwminister Carola Schouten.