Bij de kritiek op de stikstofcijfers van het RIVM komt naast die van de boerenactiegroepen nog een naam omhoog: het Mesdagfonds - voluit Mesdag-Zuivelfonds NLTO. Donderdag komt het met eigen stikstofberekeningen. Wat is dit voor organisatie? En wat is de kern van haar kritiek?

Boven alle pagina's van de website van het Mesdagfonds hangt een beschrijving die de kern van zijn kritiek samenvat: "RIVM forceert zelf oplopende ammoniaktrend in natuurgebieden." Dit impliceert dat de ammoniakwaarden in werkelijkheid niet omhoog zouden gaan, maar dat dit alleen zo lijkt door de werkwijze van het RIVM.

De (voornaamste) kritiek van het Mesdagfonds gaat daarbij niet over de stikstofmetingen van het RIVM, maar over het gebruikte rekenmodel. Het fonds spande een kort geding aan om de ruwe data te krijgen die het RIVM gebruikt om tot berekeningen van de uitstoot en neerslag van ammoniak en stikstofoxiden te komen. Donderdag komt het met eigen berekeningen, die naar eigen zeggen een "kijkje onder de motorkap van dit model geven".

“Het Mesdagfonds is geen wetenschappelijke onderzoeksinstelling, maar een belangenbehartiger voor de melkveehouderij.”

Dit werd mogelijk doordat het RIVM zijn rekenmodel en bijbehorende emissiedata beschikbaar heeft gesteld, zo schrijft het fonds op de site. Het RIVM vertelt aan NU.nl dat het het Mesdagfonds heeft gevraagd om zelf ook transparant te zijn en de alternatieve stikstofcijfers voor publicatie ook met hen te delen, zodat het RIVM zelf ook inhoudelijk kan reageren naar de pers. Het Mesdagfonds reageert op vraag van NU.nl echter dat het geen cijfers zal delen voor de persconferentie in Nieuwspoort.

Boeren bekritiseren de werkwijze van het RIVM tijdens een protest. (Foto: Pro Shots)

Is het Mesdagfonds onafhankelijk?

Het Mesdagfonds is geen wetenschappelijke onderzoeksinstelling, maar een belangenbehartiger voor de melkveehouderij. Oorspronkelijk is het fonds opgericht om de kwaliteit van Nederlandse melk te verbeteren - en dat is ook nu nog de officiële doelstelling van de stichting: "Ondersteuning van projecten die daadwerkelijk de kwaliteit van melk verbeteren of de kwaliteit van het totale houderijsysteem verbeteren, wat leidt tot betere of gezondere melk."

“Natuur in kalkarme gronden in het oosten, midden en zuiden van het land gaat sterk achteruit door het neerslaan van ammoniak uit mest en stikstofoxiden.”

Het bestuur van de organisatie bestaat uit drie personen die direct verbonden zijn aan melkveehouderijen. Wel heeft het Mesdagfonds onafhankelijke onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam ingeschakeld. Die kijken echter niet naar het stikstofmodel, maar gaan in opdracht van het Mesdagfonds stikstofmetingen uitvoeren, rond melkveehouderijen en in natuurgebieden.

Wat is ook alweer het probleem met stikstof?

Nederland heeft stikstofnormen die kwetsbare natuur moeten beschermen tegen de gevolgen van overbemesting. Met name natuur in kalkarme (zand)gronden in het oosten, midden en zuiden van het land gaat sterk achteruit door het neerslaan van ammoniak (uit mest) en stikstofoxiden (van wegverkeer en industrie).

Deze verbindingen bevatten stikstof, dat in de bodem belandt. Als de concentratie stikstof hoog oploopt, heeft dat als direct effect dat een klein aantal planten die van veel stikstof houden (zoals grassoorten en brandnetels) andere soorten verdringen, waardoor de totale plantendiversiteit afneemt. Ammoniak leidt daarnaast tot verzuring van de bodem, met als gevolg dat het aanbod van andere mineralen juist afneemt. Zo leidt ammoniakvervuiling op de Nederlandse zandgronden tot bijvoorbeeld calciumtekorten in de bodem.

De twee effecten van stikstof samen hebben uiteenlopende natuurschade tot gevolg: in grasland verdwijnen weidebloemen, op de Veluwe sterven eiken en overal gaat het aantal insecten en vogels achteruit. Volgens Nederlandse ecologen is de belangrijkste oorzaak daarvan stikstof - voor het grootste deel afkomstig van de intensieve veehouderij.