NU.nl is het grootste digitale nieuwsmerk van Nederland. Maandelijks bereikt NU.nl meer dan acht miljoen gebruikers met onder andere nieuws, verslaggeving, achtergronden, podcast en video. Het is voor NU.nl belangrijk om van gebruikers feedback te ontvangen, zodat het nieuwsmerk nog beter wordt.

NUlab is een platform om te luisteren naar de mening en de feedback van onze gebruikers. Op NUlab kun je opgeven voor interviews bij ons op onze redactie, kun je deelnemen aan gebruikerstesten en krijg je de mogelijkheid om feedback te geven op nieuwe functies. Bovendien worden hier de resultaten van onze onderzoeken gedeeld.

Geef je hier op om deel te nemen aan interviews bij ons op de redactie.

Klik hier om een kijkje te nemen het discussieplatform.

Klik hier om deel te nemen aan een gebruikerstest.