AMSTERDAM - PvdA-Kamerlid Martijn van Dam heeft twijfels over de werkwijze van Stichting Brein. Van Dam vermoedt dat de internetpolitie niet altijd voldoen aan de wettelijke eisen, zo meldt Breekpunt. Van Dam gaat daarom vragen stellen aan de minister van Jusitie, Donner.

"De Stichting Brein heeft aangekondigd dat ze personen die bestanden uitwisselen via internet (bijv. via Kazaa) vorderingen wil gaan sturen. Ik wil van Minister Donner meer duidelijkheid over wat Brein op dit punt wel en niet mag. Ook wil ik weten of Donner vindt dat Brein hiermee het fundamentele recht om vrijuit informatie uit te wisselen schendt," zo is te lezen op de website van Van Dam.

"Er bestaan veel misverstanden over downloaden van muziek en film via internet. Voor alle duidelijkheid: gratis downloaden van muziek via Kazaa of andere programma's is 100 procent legaal. Wat echter niet mag is het delen ("sharen") van muziek- en filmbestanden via zo'n programma. Door het delen van bestanden kunnen anderen bij jou downloaden."

IP-adres

"Brein moet in de eerste plaats gegevens van mensen gaan verzamelen. Bijvoorbeeld het IP-adres, maar ook de bestanden die mensen aanbieden. Dat zou een forse inbreuk op de privacy kunnen betekenen, aangezien die bestanden zich op de harde schijf van mogelijke inbreukmakers bevinden.

"Daar komt bij dat het vervalsen van een IP-adres een fluitje van een cent is, waardoor allerminst vaststaat dat het door Brein geregistreerde IP-adres daadwerkelijk is gebruikt door de abonnee die het adres normaliter gebruikt."

De vragen aan de minister van Justitie:

. Bent u ervan op de hoogte dat de Stichting Brein ('Brein') waarschuwingsberichten stuurt naar gebruikers van online uitwisseldiensten en ook van plan is om vorderingen naar deze gebruikers te gaan sturen?

. Is het u bekend dat Brein hiertoe met speciale software IP-adressen van gebruikers van uitwisseldiensten verzamelt?

. Was het onderzoek van het College Bescherming Persoonsgegevens ('CBP') (16 april 2004, z2003-1660) ook van toepassing op de hier bedoelde gegevensverwerking? Zo ja, deelt u de opvatting van het CBP dat de gegevensverwerking door Brein rechtmatig is en past binnen de Wet Bescherming Persoonsgegevens ('WBP')?

. Bent u van mening dat het belang van Brein in dit geval prevaleert boven het belang dan wel de fundamentele rechten en vrijheden van individuen om vrijuit informatie uit te wisselen onder bescherming van de persoonlijke levenssfeer, zoals bedoeld in artikel 8f WBP? Kunt u uw antwoord toelichten?

. Welke gegevens verzamelt Brein nog meer, behalve IP-adressen?

. Kunt u garanderen dat bij de verzameling van gegevens door Brein geen andere bijzondere gegevens, zoals bedoeld in artikel 16 WBP worden verzameld dan wel zijn af te leiden uit de verzamelde gegevens? Zo nee, bent u bereid maatregelen te nemen, opdat gegarandeerd kan worden dat geen andere bijzondere gegevens worden verzameld, dan wel zijn af te leiden uit de verzamelde gegevens?

. Is het u bekend dat Brein voor het verzenden van vorderingen afhankelijk is van het verstrekken van naw-gegevens door internet service providers?

. Is het internet service providers toegestaan om zonder toestemming van de abonnee diens naw-gegevens te verstrekken aan derden, in het bijzonder aan Brein?

. Kan de rechter een internet service provider dwingen naw-gegevens van een abonnee af te staan aan Brein? Zo ja, op basis van welke wet / welk wetsartikel? Bent u van mening dat in een dergelijk geval onomstotelijk vast moet staan dat de betreffende abonnee zich schuldig heeft gemaakt aan een onrechtmatige openbaarmaking in de zin van de Auteurswet?

. Bent u bekend met de mogelijkheid om een IP-adres te verhullen dan wel te vervalsen? Kunt u met het oog daarop aangeven of het mogelijk is om met zekerheid vast te stellen dat een geregistreerd IP-adres daadwerkelijk gebruikt is door de abonnee die normaliter gebruik maakt van het bewuste IP-adres?

. Bent u ervan op de hoogte dat het College Bescherming Persoonsgegevens de uitspraak heeft gedaan dat Brein geen persoonsgegevens aan zusterorganisaties in de Verenigde Staten mag doorgeven? Op welke wijze gaat u controleren of Brein de uitspraak van het CBP zal opvolgen?