DEN HAAG - Virusbestrijders, internetdeskundigen enspamvechters twijfelen over het effect van de harde aanpak vancomputercriminelen die minister Donner (Justitie) dinsdag heeftvoorgesteld.

Virusschrijvers zijn ongrijpbaar, bedrijven doen geenaangifte, internetaanbieders zijn huiverig om mee te werken en demeeste spam komt helemaal niet uit Nederland, aldus de critici.

Platleggers

Mensen die inbreken in computers of systemen platleggen kunneneen celstraf van maximaal een jaar krijgen. Het nieuwe beleid isgericht tegen ''ernstige vormen van hinder voor decomputergebruiker''. Het gaat om mensen die enorme hoeveelhedenmail versturen met de bedoeling computers te verstoren ofverspreiders van schadelijke computervirussen. Ook krakers dieinformatie uit computers stelen, kunnen harder worden aangepakt.

De producent van het antivirusprogramma McAfee noemt de hardeaanpak van de minister ''vrij logisch''. De schade en overlastgroeit door de toenemend computergebruik door bedrijven enparticulieren. Een woordvoerder stelt dat professionele,kwaadwillende computerkrakers zichzelf onvindbaar maken. ''Ze zijnongrijpbaar.'' Ofschoon virussen steeds slimmer zijn, gelooft desoftwareproducent niet dat overheidsbestrijders kennis ontberen.

Niet uitvoerbaar

Bij netwerkbeheerder Beertema van het Centrum voor Wiskunde enInformatica (CWI) overheerst de scepsis. ''Een mooi verhaal maarvoorlopig niet uitvoerbaar. De meeste spammers en virusschrijverskomen uit de Verenigde Staten.'' Desondanks spreekt Beertema overeen stap in de goede richting.

Het onafhankelijke internetplatform ECP.NL vindt dat bedrijvenvaker aangifte moeten doen van computercriminaliteit en dat deaanpak ervan een stuk effectiever kan. Volgens ECP.NL bestaat bijveel bedrijven de indruk dat ''de politie toch niets doet''.

'Meer blauw'

Dit vermoeden blijkt in de praktijk vooralsnog terecht. Het doenvan aangifte leidt zelden tot opsporing en vervolging. Anderzijdsleidt het kleine aantal aangiften tot een grove onderschatting vande invloed en schade van computercriminaliteit. ECP.NL maakt zichhard voor ''meer blauw op de digitale snelweg''.

Donner wil de bevoegdheden van justitie en politie uitbreiden.Het Openbaar Ministerie (OM) kan internetaanbieders dwingengegevens te bewaren die later wellicht nodig zijn voor de opsporingvan computercriminelen. Sommige internetaanbieders hebben in hetverleden grote bezwaren geuit tegen het afstaan van klantgegevens.

Reclamemail

Overigens maakt minister Donner niet alle ongewenste e-mailstrafbaar. Tegen de wens van de Tweede Kamer in weigert hij ookverspreiders van reclamemail te vervolgen. De telecommunicatiewetbiedt volgens de bewindsman voldoende ruimte om daar met boetestegen op te treden.