TIANJIN - Ongeveer 85 procent van alle computers in China isgeïnfecteerd met virussen. Dat berichtte het Chinesestaatspersbureau Xinhua maandag op basis van onderzoek van hetministerie van Publieke Veiligheid. Het aantal besmette computersis bijna 2 procent hoger dan vorig jaar en liefst een kwart hogerdan in 2001.

De grootschalige besmetting is grotendeels toe te schrijven aanhet sterk groeiende aantal internetgebruikers in China incombinatie met het ontbreken van goede antivirusprogramma's.Daarenboven wordt er op enorme schaal gebruik gemaakt van illegaalgekopieerde en ook vaak besmette software, ook dooroverheidsdiensten. Daardoor nemen de besmettingen ook nog steedstoe.

Uit het onderzoek is gebleken dat ongeveer 63 procent van decomputergebruikers in de volksrepubliek schade heeft ondervondenvan de besmettingen. De schade wordt door de onderzoekers evenwelniet in geld uitgedrukt.

Het aantal internetters in China beloopt momenteel circa 68miljoen, op een bevolking van meer dan een miljard mensen. Chinaheeft na de VS nu de meeste mensen die online kunnen.De toename van het aantal surfers in China gaat overigensgepaard met een reeks overheidsmaatregelen om deinformatievoorziening via het net te beteugelen. In het afgelopenjaar zijn duizenden internetcafés gesloten en is de toegang totvermeend staatsondermijnende sites afgegrendeld.