DEN HAAG - De administratie van ict-projecten bij de overheid schiet ernstig tekort. De gegevens zijn onvoldoende betrouwbaar en onvolledig. Daardoor is het niet mogelijk vast te stellen welke kosten te vermijden zijn.

Dat stelt de Algemene Rekenkamer in een woensdag verschenen rapport dat op verzoek van de Tweede Kamer is opgesteld. Volgens de onderzoekers is het onduidelijk hoeveel geld, mensen en tijd de rijksoverheid steekt in ict-projecten. Door de gebrekkige administraties kan de Rekenkamer niets zeggen over de doelmatigheid van de uitgaven daarvoor.

Duurder

Automatiseringsprojecten bij de overheid vallen vaak duurder uit dan verwacht, lopen vertraging op of leveren niet het gewenste resultaat op. De Rekenkamer vindt dat ernstig, omdat er vaak veel publiek geld mee is gemoeid. Vorig jaar constateerde de Rekenkamer in een eerste onderzoek naar de zaak al dat grote ict-projecten nogal eens mislukken omdat ze vaak te ambitieus en te complex zijn, mede als gevolg van politieke besluitvorming.

Financieel beheer

Een meerderheid in de Tweede Kamer pleitte in reactie daarop voor een parlementair onderzoek naar ict-projecten bij de overheid. Door de tekortkomingen in het financieel beheer is een rijksbreed onderzoek nu niet haalbaar, stelt de Rekenkamer. Ook de benoeming van één sterke ict-baas voor de hele overheid, zoals in politiek Den Haag is geopperd, is niet de oplossing voor de problemen.

Informatie

Wel adviseert de Rekenkamer om per ministerie een aparte functionaris aan te stellen die alles rond informatisering nauwgezet volgt en de leiding informeert. Ministers moeten bovendien zorgen voor betrouwbare informatie en de kosten van projecten moeten met elkaar te vergelijken zijn. Volgens de onderzoekers is het ook nodig dat bestuurders en de ambtelijke leiding ervan doordrongen raken dat ict-vraagstukken geen puur technische zaken zijn.

Ter Horst

De Rekenkamer betreurt het dat coördinerend ict-minister Guusje ter Horst (Binnenlandse Zaken) nog niet inhoudelijk heeft gereageerd op de uitkomsten van het onderzoek. Pas als ze dat heeft gedaan, verschijnt het definitieve rapport.

Het kabinet besloot afgelopen vrijdag op voorstel van Ter Horst om aan grote ict-projecten waarmee meer dan 20 miljoen euro is gemoeid, nadere eisen en voorwaarden te stellen. Ook zal de Tweede Kamer jaarlijks een overzicht krijgen van zulke projecten.