AMSTERDAM - Het percentage mensen dat in het bezit is van een mobiele telefoon, is tussen en 2001 gestegen van 32 naar 84 procent. Dat blijkt uit een rapport vanhet Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) dat donderdag wordt aangeboden aanburgemeester Wim Deetman van Den Haag, in zijn hoedanigheid als voorzitter vanhet EPN Platform voor de Informatiesamenleving.

Uit het rapport, met de naam ´Jaarboek ICT en samenleving 2003. De socialedimensie van technologie’, blijkt verder dat ook het percentage mensen van 18jaar en ouder dat thuis kan internetten bijna is verdrievoudigd. Het aandeelsteeg van 21 procent naar 59 procent.

Er zijn steeds meer mensen die hun boodschappen vanachter de computer doen. Laghet percentage in 1998 nog op 2 procent, twee jaar geleden was het aandeelgestegen tot 11 procent. Allochtone jongeren hebben een achterstand in toegangtot ict in vergelijking met hun autochtone leeftijdsgenoten. Het SCP noemt hunrelatief lage sociaal-economische positie als voornaamste oorzaak van ditverschil.

Het SCP heeft verder geconcludeerd dat ict zorgt voor een verdergaandeongelijkheid tussen mensen met een goede positie op de arbeidsmarkt en mensendie niet in deze positie zitten. De kwaliteit van de arbeid is dankzij icttussen 1998 en 2001 gemiddeld wel gestegen.