Stijgende rentetarieven en verkrapping van het monetaire beleid staan wereldwijd op de agenda. De nervositeit onder beleggers in vastrentende waarden neemt daardoor toe. Maar volgens Clement Yong, strateeg bij Schroders, is deze angst overdreven.

De Federal Reserve en de Bank of England verhogen stapsgewijs de rente, terwijl de Europese Centrale Bank en Bank of Japan hun kwantitatieve verruimingsprogramma’s afbouwen.

Veel beleggers verwachten daarom dat de rente op staatsobligaties zal stijgen en dat daardoor de obligatieprijzen zullen dalen, vanwege de tegenovergestelde relatie tussen rente en prijs (als de rente stijgt, daalt de prijs).

Tot credit - ofwel bedrijfsobligaties - rekent Schroders niet alleen investment grade obligaties (obligaties uitgegeven door kredietwaardige bedrijven), maar ook high yield obligaties (obligaties die zijn uitgegeven door minder kredietwaardige bedrijven en die daarom meer rendement en inkomen bieden) en obligaties uit opkomende markten.

Rentestress niet nodig

Om het effect van een rentestijging te meten, heeft Schroders de periodes van stijgende rente tussen 1970 en begin 2017 en de invloed daarvan op de rendementen onder de loep genomen. Uit dit onderzoek blijkt dat een stijgende rente historisch gezien niet automatisch ernstige gevolgen heeft voor inkomen-genererende activa, inclusief bedrijfsobligaties.

De belangrijkste uitkomsten van dit onderzoek:

  • Inkomen-genererende activa leverden positieve rendementen tijdens een stijgende rente, met uitzondering van staats- en bedrijfsobligaties
  • Staatsobligaties en investment grade bedrijfsobligaties presteerden veel slechter als de obligatierente steeg dan wanneer hij daalde
  • Veel andere activa in de op inkomen gerichte portefeuilles, hielden juist goed stand. Sommige activa presteerden zelfs beter in tijden van een oplopende rente

De bevindingen zijn te zien in deze grafiek.

Economische groei

Deze conclusies kunnen beleggers enigszins geruststellen. De rente stijgt doorgaans als gevolg van een sterkere economische groei. Activa die gevoelig zijn voor economische groei kunnen dan juist beter presteren.

Yong wijst specifiek op high yield debt. Als de fundamentals van bedrijven verbeteren, stijgen de bedrijfswinsten, waardoor de kredietwaardigheid toeneemt. Dat verleent steun aan deze bedrijfsobligaties.

Tips voor de obligatiebelegger tijdens rentestress
De prestaties van activa blijken dus te variëren. De meeste rendementen zijn zelfs positief tijdens een periode van een stijgende rente. Dat onderstreept het belang van een goede spreiding.

Rendement of inkomen

Daarnaast wijst Yong erop dat beleggers niet uit het oog moeten verliezen waarom zij blootstelling aan bedrijfsobligaties hebben. Als het enkel is voor rendement, dan kan het nodig zijn om de blootstelling terug te schroeven, in tijden van een oplopende rente. Als inkomen ook een doelstelling is, dan is er geen reden om in paniek te raken.

Het beleggen in obligaties vereist volgens Schroders een gepaste beleggingshorizon. Geduld hebben en kalm blijven als de rente stijgt, maken hier deel van uit.

Bekijk ook: 'Gevaar op beurzen nog niet geweken'