De Nederlandse economie bloeit op. Dat is te werken aan de werkgelegenheid maar ook op de financiële markten. Deze positieve ontwikkelingen brengen ook nieuwe risico’s met zich mee.

Dat schrijft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in een nieuwsbericht. De financiële kansen en mogelijkheden die nu een goed idee lijken, kunnen leiden tot financiële problemen in de toekomst. "Zo zien we dat consumenten door de lage spaarrente gevoeliger zijn voor risicovolle beleggingen en meer gaan lenen", schrijft de AFM.

Toezichtaanpak

AFM: "Bestaande problemen willen we oplossen en nieuwe risico’s willen we op het spoor komen vóór ze grote maatschappelijke problemen veroorzaken. Juist ook in tijden van economische groei moeten we als toezichthouder waakzaam zijn."

Om scherp te blijven op de verschillende risico’s, heeft de AFM een top 10 samengesteld. Die risico’s staan ook centraal bij manier waarop de AFM toezicht houdt.

1. Risico dat leningen niet in het belang van de klant zijn

"Het is van belang dat hypotheken niet tot problematische schulden leiden. Hypotheekverstrekkers houden niet altijd voldoende rekening met de lasten van belangrijke financiële verplichtingen zoals studieschulden. Niet alle leningen en betalingsachterstanden worden namelijk bij de Bureau Krediet Registratie (BKR) geregistreerd."

2. Risico op niet-passende beleggingsproducten

"De lage rente is voor beleggers een prikkel om op zoek te gaan naar meer rendement. Aanbieders spelen hierop in door nieuwe, risicovolle producten in de markt te zetten en beleggen aantrekkelijk te maken voor retailbeleggers. De AFM ziet dat dit kan leiden tot beleggingsproducten die niet in het belang van de klant zijn."

3. Risico op ongewenste gevolgen voor markten en toezicht door internationale ontwikkelingen

"De internationale financiële markten raken steeds meer verweven. Deze ontwikkeling legt verschillen tussen toezichthouders bloot. Dit kan leiden tot onduidelijkheid voor de consument."

4. Risico op onverantwoord gebruik van technologie en data

"De financiële sector maakt steeds meer gebruik van kunstmatige intelligentie, (zelflerende) algoritmes, en big data-analyse. De AFM ziet dat dit - naast voordelen - ook risico’s zoals misleiding van consumenten met zich meebrengt."

5. Risico op onvoldoende verbetering kwaliteit accountantscontroles

"Een objectief oordeel over de verslaglegging van ondernemingen is cruciaal. Daarom mag er geen twijfel bestaan over het oordeel van accountants bij jaarrekeningen op basis van de uitgevoerde accountantscontroles."

6. Risico op tegenvallende financiële positie na pensionering

"Veel consumenten hebben geen goed beeld van wat zij kunnen verwachten aan pensioen. Daarnaast ziet de AFM dat veel consumenten niet goed zijn voorbereid op een inkomensterugval bij pensionering."

7. Risico op onvoldoende risicobeheersing bij vermogensbeheer

"De vermogenssector groeit. Onder meer door de verschuiving van bankfinanciering naar financiering via de kapitaalmarkt en de verdere individualisering van vermogensopbouw. Meer regelgeving en toepassing van nieuwe technologie zet de bedrijfsvoering onder druk."

8. Risico dat werking kapitaalmarkten niet leidt tot beste prijs

"Internationalisering en technologische ontwikkelingen maken de financiële markten toegankelijker. Handel kan hierdoor op verschillende markten of verschillende systemen op hetzelfde moment plaatsvinden."

9. Risico op onvoldoende focus op duurzaamheid

"De financiële sector speelt een belangrijke rol bij de realisatie van duurzaamheidsdoelstellingen zoals bijvoorbeeld vastgelegd in het Klimaatakkoord van Parijs. Daarnaast groeit de weerstand tegen ondernemingen die niet-duurzaam investeren. Beleggers willen meer informatie over het investeringsbeleid van een onderneming."

10. Risico op gebruik van de financiële sector voor crimineel gedrag

"Het vertrouwen in de financiële sector wordt geschaad als ondernemingen een rol spelen bij financieel-economische criminaliteit of ander niet-integer gedrag vertonen. Dit kan leiden tot ernstige financiële schade voor burgers en bedrijven."