In de komende tien jaar wordt er 750 extra hectare groen in de provincie aangelegd. Hiervan zal ongeveer de helft bestaan uit nieuw bos. Daarnaast kan je denken aan groene landschapselementen zoals houtsingels, groen langs wegen en paden, bomen en struiken bij bedrijventerreinen en (boeren-)erven. Voor de eerste periode van de uitvoering is 1,4 miljoen euro beschikbaar.

Op een 'kansenkaart' van Groningen is geïnventariseerd waar bos, bomen en struiken goed passen en kunnen groeien. Hierbij worden de karakteristieke eigenschappen van het Groninger landschap versterkt.

Gebieden als de Waddenkust, het grootschalige open gebied van Oldambt en delen van de Veenkoloniën worden meer open gehouden dan delen van Groningen waar al meer bos is, zoals de gebieden met houtsingels en houtwallen in het Zuidelijk Westerkwartier, het Gorecht en Westerwolde. Hier wordt het groen juist uitgebreid. Vooral bij het aanplanten van landschapselementen worden zoveel mogelijk bomen en struiken gebruikt die van nature in Groningen voorkomen.

Bomen en planten leveren een belangrijke bijdrage aan het klimaat, biodiversiteit en een mooie, gezonde leefomgeving. Meer bomen en planten houden meer CO2 vast en dragen op die manier bij aan de doelen uit de Klimaatagenda.

Het plan is onderdeel van het uitvoeringsprogramma Bos en Hout 2021-2030. Met dat programma werkt de provincie Groningen aan een mooier, groener, biodiverser en klimaatbestendiger Groningen. Het programma is tot stand gekomen in samenwerking met gemeenten, groene gebiedspartners en agrarische collectieven.