Het College van Gedeputeerde Staten wil in tien jaar tijd 750 hectare meer groen in de provincie Groningen. Dit houdt in: meer bomen langs wegen, meer houtsingels en bos en meer groen op erven en industrieterreinen.

Het groen zou voor de helft uit nieuw bos moeten bestaan en voor een derde uit houtsingels en wegbeplanting. Het overige gedeelte zou het vergroenen van bedrijventerreinen en erven moeten beslaan.

"Meer groen draagt bij aan de klimaatadaptatie, de economie, de ruimtelijke kwaliteit, de biodiversiteit en de leefbaarheid", zegt gedeputeerde Henk Staghouwer van Natuur en Landbouw.

Op dit moment is er 500.000 euro beschikbaar voor de komende vier jaar, aanvullende financiering wordt gezocht. Het college vraagt de Provinciale Staten in te stemmen met de plannen voor vergroening van het Groningse landschap.