Het college van Burgemeester en Wethouders voorspelt grote tekorten in de nabije toekomst in de gemeente Groningen. Dit bedrag loopt naar verwachting op van 6,6 miljoen in 2020 tot 12,9 miljoen euro in 2022.

Dat staat geschreven in het financiële meerjarenbeleid van de gemeente Groningen, dat woensdag werd gepresenteerd.

Volgens het college worden de tekorten voornamelijk veroorzaakt door ontwikkelingen waarop de gemeente geen invloed heeft. Zo wordt bijvoorbeeld een stijging in lonen verwacht, veroorzaakt door hogere pensioenlasten en een nieuw CAO voor gemeenteambtenaren.

Daarnaast hebben prijsstijgingen invloed op de tekorten en krijgt de gemeente minder geld vanuit het Rijk.

Het college van B&W zal in de komende maanden werken aan hervormingen die nodig zijn om een sluitende begroting op te stellen voor het jaar 2020. Hierbij zal het investeringspakket dat door de coalitie is samengesteld opnieuw onder de loep worden genomen.