De Groningse stadsarcheoloog Froukje Veenman is op zoek naar mensen die nog herinneringen hebben aan het buurtschapje Papiermolen, dat in de jaren vijftig plaatsmaakte voor het openluchtbad met dezelfde naam.

De gemeente wil de verhalen graag opnemen in de digitale cultuurhistorische kaart van Groningen.

Papiermolen was een armoedig buurtschapje, dat in de achttiende eeuw ontstond rond een in 1734 gebouwde molen voor de papierproductie. Omdat er grote behoefte was aan werkkrachten, kwamen er naast de molen ook arbeidershuisjes, waarvan de vroegste dateren uit 1744.

Na de afbraak van de molen in 1843 bleef het buurtje nog meer dan honderd jaar bestaan.

Aanleg nieuwe zuidelijke ring

Bij de aanleg van de nieuwe zuidelijke ringweg ontdekten archeologen restanten van het buurtje, dat tot in de jaren vijftig bewoond werd.

Behalve funderingen van huizen ontdekten ze aardewerk, kelders en putten. Ook troffen ze sporen van (moes)tuinen aan.

Verhalen en foto’s

Er zijn in de archieven foto’s en tekeningen van dit buurtje bekend, maar de gemeente Groningen is ook benieuwd naar verhalen van particulieren en eventueel nog onbekende foto’s of krantenberichten.

Inmiddels is al een schilderijtje uit de jaren dertig opgedoken van één van de arbeidershuisjes, geschilderd door een kleinzoon wiens oma hier woonde.

Reageren

Wie nog herinneringen heeft aan het buurtschapje of wie nog mensen kent die iets over het verdwenen stukje stad kunnen vertellen, wordt verzocht een mail te sturen naar stadsarcheoloog Froukje Veenman.