Het verdiepen van de vaargeul tussen de Eemshaven en de Noordzee is dichterbij gekomen, nadat de milieueffectrapportage is afgerond.

Daardoor kan het ministerie van Infrastructuur en Milieu binnenkort een definitieve beslissing nemen.

Om de bereikbaarheid van de Eemshaven te verbeteren moet de vaarweg naar de Noordzee worden verruimd. Dit betekent dat de vaargeul geschikt wordt gemaakt voor schepen die een diepgang hebben van maximaal veertien meter.

De bestaande vaargeul moet hiervoor op een aantal plaatsen worden verdiept en verbreed. Het te baggeren materiaal (zand, klei en keileem) wordt elders in de Waddenzee verspreid.

Het ministerie neemt binnenkort een beslissing. De effectrapportage was eerder afgekeurd omdat essentiële informatie ontbrak. Rijkswaterstaat is daarom opnieuw aan de slag gegaan. 

Een speciale commissie concludeert nu dat de milieueffecten van de verruiming, het verspreiden van baggerspecie en het gebruik van de nieuwe vaargeul goed in beeld zijn gebracht.

Luchtverontreiniging

Bijzonder onderwerp in het rapport was de toename van luchtverontreiniging door de baggerwerken en groei van het scheepvaartverkeer vanwege de verdieping. Deze verontreiniging heeft negatieve effecten op beschermde natuur op Schiermonnikoog.

Aanvullende informatie laat zien dat door het nemen van maatregelen in de natuurgebieden op Schiermonnikoog de effecten worden voorkomen.