AMSTERDAM - Een kwart van de 65-plussers loopt extra risico op gezondheidsproblemen, opname in een tehuis of overlijden. Deze groep kwetsbare ouderen neemt de komende twintig jaar toe van zevenhonderdduizend tot een miljoen.

Dit blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Kwetsbare ouderen lopen twee tot drie keer zoveel kans om binnen drie jaar te overlijden als 'doorsnee' ouderen.

De kans om binnen die tijd in een verpleeg- of verzorgingstehuis opgenomen te moeten worden is vier tot vijf keer groter.

Aandoening

De meeste kwetsbare ouderen zijn vrouw, hoogbejaard, alleenstaand of afkomstig uit een lagere sociaaleconomische klasse.

Doorslaggevend voor hun kwetsbaarheid is dat zij meer dan één aandoening hebben. Ook hebben ze allemaal moeite met bewegen, het huishouden en het verzorgen van zichzelf.

Opleidingsniveau

Het aantal ouderen met problemen gaat de komende decennia omhoog, maar stijgt niet zo snel als op basis van de vergrijzing kan worden verwacht. Als alleen naar de stijging van het aantal ouderen wordt gekeken, dan zouden er in 2030 1,1 miljoen kwetsbare ouderen moeten zijn.

Dat dit ongeveer honderdduizend lager uitpakt, komt door het toenemende opleidingsniveau van ouderen. Dat beschermt volgens het SCP tegen kwetsbaarheid.

Het SCP denkt dat kwetsbare oudjes beter geholpen kunnen worden als problemen tijdig worden herkend. Huisartsen en andere hulpverleners moeten daarom de vinger aan de pols houden bij lichamelijke, psychische en sociale problemen.