Een belastingstelsel met twee schijven, verlaging van de hypotheekrenteaftrek en het eigenwoningforfait, meer kinderbijslag en hogere milieubelastingen. Dit is wat Rutte III de komende jaren gaat betekenen voor de portemonnee van individuele burgers.

De nieuwe coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie heeft zijn regeerakkoord gepresenteerd.

Voor de individuele burger gaat er op financieel gebied het nodige veranderen, vooral voor wie een eigen huis bezit of kinderen heeft (of ergens in de komende kabinetsperiode krijgt).

Belastingen

Tussen 2019 en 2021 komt er in fases een tweeschijvenstelsel met een basistarief van 36,93 procent en een toptarief van 49,5 procent. Het eindpunt van de eerste schijf komt op 68.600 euro. 

Het lage BTW-tarief gaat vanaf 2019 van 6 naar 9 procent. Een van de consequenties hiervan is dat boodschappen, de kapper en treinkaartjes duurder worden.

De algemene heffingskorting, een belastingvoordeel waar iedereen recht op heeft, wordt in fases verhoogd met in totaal 350 euro in 2021.

De maximale arbeidskorting, een belastingvoordeel voor werkenden, wordt verhoogd met 364 euro. De korting wordt wel sneller afgebouwd naar mate je meer verdient. 

In de vermogensrendementsheffing (het fictieve rendement op spaargeld in Box 3) wordt sneller aangesloten op het werkelijk behaald rendement.

Het vermogen waarover je geen belasting over hoeft te betalen wordt verhoogd van 25.225 euro naar 30.000 euro (60.000 euro voor paren). 

De ouderenkorting wordt verhoogd met 160 euro en wordt daarbij geleidelijk inkomensafhankelijk afgebouwd in plaats van de huidige, harde afbouwgrens.

Het regeerakkoord: Dit verandert er voor jou
79
Het regeerakkoord: Dit verandert er voor jou

Milieu en gezondheid

Milieuvervuilend gedrag wordt extra belast. Zo wordt onder andere aardgas duurder en elektriciteit goedkoper, er komt een hogere belasting op het storten en verbranden van afval, de elektriciteitssector krijgt een minimumprijs voor CO2 en er komt mogelijk per 2021 een vliegbelasting.

De tabaksaccijns gaat ook weer omhoog.

Het kabinet zet in op milieuzones en lagere parkeertarieven voor emissieloze auto’s. Wel zal één systeem met eenduidige categorieën en borden voor milieuzones worden ingevoerd zodat automobilisten in elke gemeente de regels snappen.

Het verkeersboetesysteem wordt gewijzigd, zodat voor gevaarlijke of herhaalde overtredingen de boetes worden verhoogd en de boetes voor kleine overtredingen kunnen worden verlaagd.

Pensioenopbouw

Een nieuw pensioencontract moet inzichtelijk maken wat je als deelnemer hebt opgebouwd en leiden tot minder rentegevoeligheid.

Voor alle contracten wordt een leeftijdsonafhankelijke premie verplicht en krijgen de deelnemers een opbouw die past bij de ingelegde premie. Daarmee komt een einde aan de herverdeling via de zogenoemde doorsneesystematiek.

Wonen

De hypotheekrenteaftrek wordt per 2020 met 3 procentpunt per jaar versneld verlaagd tot het basistarief van 36,93 procent. 

De opbrengst wordt gebruikt als compensatie voor de verlaging van het eigenwoningforfait, een belasting voor huiseigenaren, van 0,75 naar 0,60 procent van de woningwaarde (WOZ-waarde).

Het maximale bedrag dat je kunt lenen voor je hypotheek wordt in 2018 verder afgebouwd tot 100 procent van de waarde van de woning. De zogenoemde loan to value zal niet verder worden verlaagd, om de toegang van starters tot de koopwoningmarkt niet onnodig te belemmeren.

De belastingkorting voor huiseigenaren die hun hypotheek (bijna) hebben afgelost (de wet Hillen), wordt teruggeschroefd. Het kabinet trekt daar dertig jaar voor uit.

De huurtoeslag gaat omlaag omdat die niet meer wordt gekoppeld aan de koopkracht, maar aan de huurprijzen. 

Zorg en familie

De hoogte van het maximale verplichte eigen risico wordt bevroren op 385 euro per jaar. Het niet verhogen van het eigen risico leidt tot hogere zorgpremies.

Het kraamverlof voor partners wordt per 1 januari 2019 verlengd van twee naar vijf dagen. Daarbovenop krijgen partners aanvullend kraamverlof van vijf weken per 1 juli 2020 tegen 70 procent van het dagloon van het UWV. Ook wordt de huidige regeling voor adoptieverlof verruimd met twee weken naar zes weken.

De kinderbijslag (85 euro per gezin, 250 miljoen totaal), de kinderopvangtoeslag (250 miljoen euro totaal) en het kindgebonden budget (afbouwpunt wordt met 16.500 euro verhoogd, 500 miljoen euro totaal) worden per 2019 verhoogd.

Onderwijs

Het kabinet halveert het collegegeld voor het eerste jaar van het hoger onderwijs (HBO en WO) met ingang van het collegejaar 2018/19. Voor de lerarenopleiding (PABO) geldt de halvering gedurende de eerste twee jaar.