De belasting- en premiedruk in Nederland nam in 2015 voor het vierde jaar op rij toe, maar is nog niet zo hoog als midden jaren negentig. 

Ook liggen de belastingen en premies, afgezet tegen de totale omvang van de Nederlandse economie, lager dan gemiddeld in de Europese Unie.

De totale belasting- en premieopbrengsten van de overheid liepen vorig jaar op tot 255,8 miljard euro, wat neerkomt op 37,8 procent van het totale bbp. Gemiddeld in de hele EU is dat 39,8 procent, blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag heeft gepubliceerd.

Van de EU-landen heeft Frankrijk de hoogste lastendruk, gevolgd door Denemarken en België. Franse werkgevers betalen relatief veel sociale premies, terwijl in de Scandinavische landen de inkomstenbelasting vrij hoog is.

In België zijn beide bovengemiddeld. In Ierland en Oost-Europa ligt de lastendruk het laagst.

Afname

In de periode sinds 1995 nam de lastendruk in ons land aanvankelijk sterk af. Dat was mede te danken aan de herziening van het belastingstelsel van 2001. Het laagste peil werd bereikt in 2009.

Sindsdien was in vijf van de zes jaren weer sprake van een stijging. Die is volgens het CBS voor een kwart toe te schrijven hogere opbrengsten uit de loon- en inkomstenbelasting. Maar ook hogere inkomsten uit de vennootschapsbelasting en de gestegen zorgpremies spelen een rol.