Het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen is tussen 2003 en juni 2016 gedaald met 179.000.

Begin 2003 lag het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen op recordniveau, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag. Toen werden er 993.000 uitkeringen verstrekt.

Het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen is ook relatief gedaald. In 2003 waren er nog bijna dertien uitkeringen op elke honderd werkenden, dit jaar zijn dat er nog tien. Sinds 2009 is dit percentage stabiel.

De daling vanaf 2003 is toe te schrijven aan strengere herkeuringen en de invoering van de Wet verbetering Poortwachter in 2002. Met deze wet hebben werkgevers een grotere verantwoordelijkheid gekregen om arbeidsongeschikt personeel snel op de werkvloer te laten terugkeren.

WIA

Eind 2005 is de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) vervangen door de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Sindsdien neemt het aantal WAO-uitkeringen dan ook steeds af. In verreweg de meeste gevallen wordt de WAO-uitkering beëindigd door het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.

Eind juni 2016 werden er nog 307.000 WAO-uitkeringen verstrekt tegenover 796.000 eind juni 2003. Het aantal WIA-uitkeringen is sinds de invoering toegenomen tot 243.000 eind juni 2016.

Wajong

Het aantal arbeidsongeschikte jongeren met een zogeheten Wajong-uitkering is voor het eerst afgenomen. In de Wajong stroomden vanaf 2007 nog veel mensen in. Volgens het CBS werden er eind juni nog 246.000 verstrekt, bijna 4.000 minder dan een jaar eerder.

Sinds 1 januari vorig jaar kunnen jongeren alleen nog aanspraak maken op zo'n uitkering als wordt vastgesteld dat ze door hun ziekte of handicap nooit meer kunnen werken.

Uitkeringsinstantie UWV probeert uit te zoeken wie toch nog aan de slag kan. Die worden geholpen bij het zoeken naar een geschikte baan. In de tussentijd kunnen ze zich dan wenden tot de bijstand. Het aantal bijstandsgerechtigden laat mede daarom al enige tijd een stijgende lijn zien.