De loonkosten per gewerkt uur zijn vorig jaar met 0,6 procent gestegen. Dat is de kleinste stijging in de afgelopen twintig jaar.

In een paar bedrijfstakken zijn de loonkosten zelfs gedaald ten opzichte van 2014, blijkt maandag uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De loonkostenstijging bleef vooral beperkt door lagere werkgeverspremies, meldt het statistiekenbureau.

In de bedrijfstak informatie en communicatie was de stijging het grootst met 2,9 procent. In deze sector stegen de werkgeverspremies, terwijl in alle andere bedrijfstakken de premies daalden.

Bij financiële instellingen was de daling het grootst met -2,2 procent. Dat werd veroorzaakt door een aantal banken dat geen extra stortingen heeft gedaan voor pensioenen, terwijl zij dit in 2014 nog wel deden.

Brutolonen

De totale loonkosten bedroegen vorig jaar ruim 330 miljard euro. Zo'n 79 procent daarvan heeft betrekking op brutolonen, inclusief overwerk, bijzondere beloningen en bonussen.

Het overige deel betreft werkgeverspremies voor pensioen, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, de Zorgverzekeringswet en de eindheffing. Loonkostensubsidies zijn op de beloning in mindering gebracht.

Leeftijd

De loonkostenstijging is mede beperkt gebleven doordat relatief veel nieuwe werknemers zijn aangenomen van wie de loonkosten relatief laag zijn. Leeftijd en opleidingsniveau spelen daarbij een rol. 

Het is volgens het CBS voor het eerst dat veranderingen in de populatie van werkenden de ontwikkeling van de loonkosten drukken. In de crisisjaren 2009 en 2010 droeg vergrijzing juist in hoge mate bij aan de loonkostenstijging, omdat toen betrekkelijk weinig nieuwe werknemers werden aangenomen. Ook in 2012 en 2013 was dat het geval.

Banken

Gemiddeld kwamen de loonkosten per gewerkt uur vorig jaar uit op ruim 33 euro. Banken zijn het duurst uit, met gemiddeld 55 euro per uur. In de horeca liggen de loonkosten het laagst, gemiddeld 18 euro per uur.

Vakbond FNV vindt de cijfers zorgwekkend en zegt dat werkgevers elkaar opjagen om de loonkosten laag te houden. Volgens de FNV proberen werkgevers de cao te ontwijken via uitzendwerk, inzet van flexkrachten en zelfstandigen.

"Door hun werknemers niets te gunnen ondergraven de werkgevers de koopkracht en daarmee het economisch herstel", zegt vicevoorzitter Ruud Kuin.