Door wijzigingen in belastingregels kan het voordelig zijn om bepaalde uitgaven nog voor het einde van het jaar te doen of juist uit te stellen tot volgend jaar.

Diverse kosten kunt u aftrekken van de belasting als deze boven een bepaalde drempel uitkomen. Als uw uitgaven net onder de drempel liggen, kan het slim zijn om dit jaar extra uit te geven.

Dit geldt onder andere voor specifieke zorgkosten, waarvan de drempel afhankelijk is van het inkomen.

Aftrekbaar zijn kosten voor genees- en heelkundige hulp, voorgeschreven medicijnen, vervoer (in geval van ziekte, invaliditeit en ziekenbezoek), overige hulpmiddelen, extra gezinshulp en extra kosten wegens een op medisch voorschrift gehouden dieet.

Zorg

Deze zorgkosten zijn enkel aftrekbaar indien deze boven de drempel uitkomen, niet zijn vergoed door uw zorgverzekering en niet vallen onder uw eigen risico.

Brillen en contactlenzen kunt u niet aftrekken, ook bepaalde ivf-behandelingen en een rollator zijn niet aftrekbaar. Vanaf 2015 zijn ook uitgaven voor scootmobielen, rolstoelen en woningaanpassingen niet langer fiscaal aftrekbaar.

Lijfrente

Lijfrentepremies die in 2014 zijn betaald, mag u aftrekken als u onvoldoende pensioen in 2013 heeft opgebouwd (jaarruimte).

Als u geen jaarruimte heeft, maar wel reserveringsruimte van 2007 tot en met 2013, kunt u deze ruimte benutten om premies af te trekken.

Kosten voor studie en opleiding bedoeld voor het verwerven van inkomen kunt u aftrekken als de kosten hoger liggen dan de drempel van 250 euro. Er geldt een maximumbedrag van 15.000 euro.

Giften

Donaties aan goede doelen kunnen aftrekbaar zijn als de instelling door de Belastingdienst aangewezen is als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Giften aan ANBI's zijn aftrekbaar van de belasting als het totale bedrag hoger is dan 1 procent van uw inkomen en minimaal 60 euro bedraagt.

Donaties aan culturele ANBI’s mogen worden verhoogd met 25 procent, met een maximum van 5.000 euro per jaar. Dat betekent dat een bedrag van 1.250 euro mag worden afgetrokken als de gift 1.000 euro bedraagt.

Drempel

Het kan aantrekkelijk zijn om nog dit jaar een gift te doen of om deze nog even uit te stellen tot volgend jaar, zodat u dan wel boven de drempel uitkomt. De maximale aftrek ligt overigens op 10 procent van uw inkomen plus de verhoging van culturele ANBI’s.

De drempel en het maximum gelden niet als de schenking een periodieke uitkering aan een ANBI betreft met een minimale looptijd van vijf jaar. De periodieke uitkering moet wel zijn vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst.

Eindejaarstips voor spaarders en beleggers | Eindejaarstips voor woningeigenaren

Meer langere verhalen en achtergronden op NUweekend