DEN HAAG - Om de snel stijgende werkloosheid te keren, wil het kabinet de komende vier jaar de lonen matigen. Als de loonkosten niet worden beteugeld, zal de werkloosheid in 2007 zijn verdubbeld ten opzichte van 2001 tot vijfhonderdduizend personen.

De lonen van het overheidspersoneel en de uitkeringen zullen de komende vier jaar nauwelijks stijgen. Dat levert met ruim 5 miljard euro de grootste bezuinigingspost op voor het kabinet. Dat wil met de vakbonden en werkgeversorganisaties een akkoord sluiten om ook loonmatiging in het bedrijfsleven te bereiken.

Als dat akkoord er niet komt, dreigt het kabinet CAO's met een te hoge loonstijging niet meer algemeen verbindend te verklaren voor de hele bedrijfstak.

Minder te besteden

Door de economische recessie, de sterk groeiende pensioenpremies en de kostenexplosie in de gezondheidszorg krijgt iedereen de komende vier jaar minder te besteden. Ter verzachting van dit leed komen er belastingvoordeeltjes voor 65-plussers, gezinnen met kinderen en mensen met een laag inkomen.

Aan de andere kant zal het 'graaien' van topondernemers aan banden worden gelegd. Vertrek- en optieregelingen zullen veel zwaarder worden belast.

Prepensioen en VUT afgeschaft

Om er voor te zorgen dat mensen tussen de 55 en 65 jaar blijven werken, worden fiscale regelingen (prepensioen en VUT) die vervoegd stoppen met werken bevorderen, afgeschaft.

Herkeuring

Ook in de WW, WAO en de bijstand zal worden gesnoeid. In de toekomst is de WAO alleen nog bestemd voor volledig arbeidsongeschikten. De keuringen worden aangescherpt. Mensen jonger dan 45 jaar die nu in de WAO zitten, krijgen een strenge herbeoordeling en zullen zo mogelijk snel weer aan het werk moeten.

Mensen moeten langer hebben gewerkt voor ze in aanmerking komen voor een WW-uitkering. De vervolguitkering op de WW, een overgangsregeling tussen WW en bijstand, verdwijnt.