De Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) is van mening dat het milieueffectrapport voor het bestemmingsplan Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk de milieueffecten van het plan nog niet volledig en juist beschrijft. Onduidelijk is welke maatregelen nodig zijn om een veilige en gezonde leefomgeving te realiseren. 

De gemeente Moerdijk wil het bestemmingsplan voor het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk herzien.

De milieuzonering van de huidige bedrijven wordt vastgelegd en op de nog beschikbare gronden wordt ruimte geboden voor ontwikkeling of uitbreiding van (industriële) bedrijvigheid. De gemeente wil hiermee komen tot een economische ontwikkeling die in harmonie is met het leefklimaat van de omgeving.

Voordat de gemeenteraad besluit over het bestemmingsplan zijn de milieugevolgen in een milieueffectrapport onderzocht en heeft de gemeente de Commissie m.e.r. gevraagd het milieueffectrapport te toetsen. Volgens die commissie ontbreekt in het rapport inzicht in de huidige milieuknelpunten (externe veiligheid, volksgezondheid). Hierdoor is onduidelijk welke maatregelen mogelijk en nodig zijn om deze te verhelpen, zodat een veilige en gezonde leefomgeving gerealiseerd wordt.

Energiegebruik

De gemeente heeft hoge ambities voor duurzame energie en energiebesparing. Het plan geeft echter toestemming voor nieuwe bedrijvigheid waardoor het (fossiel) energiegebruik kan toenemen. In het rapport is geen inschatting gegeven in hoeverre de energieambities hiermee nog gehaald kunnen worden, en indien niet het geval, welke maatregelen denkbaar zijn om deze ambities wél te realiseren.

De gemeente Moerdijk heeft aangegeven het rapport hierop te laten aanpassen en de Commissie m.e.r. hierover opnieuw om advies te vragen.