Het gemeentebestuur van Moerdijk heeft nieuwe regels vastgesteld voor het terrassenbeleid binnen de hele gemeente. 

Hiermee wil zij duidelijkheid verschaffen over het terrasbeleid voor zowel de horeca als de omwonenden en alle andere betrokkenen zoals weggebruikers. In de nieuwe regels is vastgelegd wat wel en wat niet mag bij het inrichten van een terras.

De nieuwe vervangen sinds 10 augustus officieel de oude beleidsregels die uit 2010 dateren. Burgemeester Jac Klijs licht toe dat de grote behoefte aan een uniform beleid geleid heeft tot het opstellen ervan, die eenduidigheid moeten aanbrengen in de regelgeving rond terrassen binnen de gemeentegrenzen.

De nadere regels zijn een aanvulling van het gemeentebestuur op lokale regels die vastgesteld zijn door de gemeenteraad in het bestemmingsplan en de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Grote lijnen

In de regels wordt bepaald hoe een terras in grote lijnen ingericht moet worden en ook hoe het gebruikt dient te worden, zowel in de zomer- als in de wintermaanden. In de hele gemeente Moerdijk wordt de horeca geacht om de terrassen een verzorgde uitstraling te laten hebben, die wel naar eigen inzicht ingevuld mag worden.

"We gaan niet voorschrijven welk meubilair men moet plaatsen, maar het moet er wel netjes uitzien", zegt Klijs hierover.

Breedte

Ook is vastgelegd dat in de wintermaanden het terras geen dienst mag doen als opslagruimte en daarnaast wordt de breedte van een terras bepaald. Een terras mag de gevelbreedte van het bijbehorende horecapand in beginsel niet overschrijden.

Dat geldt ook voor Hotel Trusten in Willemstad. Dat heeft na grondige overwegingen toch een vergunning gekregen van de gemeente Moerdijk voor een terras in het midden van de Voorstraat. Dit zogenaamde eilandterras mag dus niet breder zijn dan de gevel van het hotel.

Hierdoor hebben zij maar een beperkte ruimte ter beschikking omdat ook de invalidenoversteek die daar ligt begaanbaar moet blijven.

Verboden

Het achterterras van Hotel Trusten dat zij zonder vergunning in gebruik hadden, heeft het gemeentebestuur wel verboden. Dit achterterras leidde tot overlast voor bewoners. Burgemeester Klijs heeft aangegeven dat dit beleid gehandhaafd gaat worden.

In Willemstad is het terrassenbeleid in zijn algemeenheid al een heikel punt. De horeca moet het uiteraard hebben van de toeristen, maar de inwoners kiezen vanzelfsprekend voor leefbaarheid.

Bestemmingsplan

De zorg ligt in het feit dat een eventuele groei van horeca en het aantal terrassen ten koste kan gaan van die leefbaarheid. Het uitgangspunt van de gemeente is echter dat er geen uitbreiding van horecazaken en terrassen in Willemstad komt en dit wordt ook vastgelegd in een nieuw bestemmingsplan voor Willemstad.

Het voorontwerp hiervoor wordt na de zomer ter inzage gelegd. Daarnaast is de horeca zelf ook bereid om bij te dragen aan de leefbaarheid. In de Voorstraat sluiten zij als tegemoetkoming aan de inwoners de terrassen al om 23.00 uur terwijl zij open mogen blijven tot de zaak daadwerkelijk sluit.