De komende weken ligt het ontwerpbestemmingsplan voor het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk tot en met 9 augustus ter inzage op het kantoor van het Havenbedrijf op het industrieterrein. 

Eveneens ligt daar het bijbehorende ontwerp Milieueffectrapport (MER) ter inzage. Tijdens het ter inzage leggen, is het voor een ieder mogelijk om een zienswijze in te dienen.

Hiermee wordt een volgende stap ingezet naar een nieuw bestemmingsplan voor het gebied.

Wet

De gemeente moet vanuit de Wet Ruimtelijke Ordening verplicht iedere tien jaar een nieuw bestemmingsplan vaststellen. Het vigerende plan dateert van 1993  waarop nadien zes herzieningen geweest zijn, waarvan de laatste in 2007.

De bestaande regeling is in het nieuwe ontwerpbestemmingsplan vertaald naar een actuele, digitale en moderne versie waarin aanpassingen op het gebied van wet- en regelgeving verwerkt zijn.

Het Milieeffectrapport is noodzakelijk omdat er nog sprake is van een restcapaciteit een te ontwikkelen gronden van meer dan tweehonderd hectare. Daardoor wordt het bestemmingsplan beoordelingsplichtig voor dit rapport.

Veiligheid

De nadruk in het herziene bestemmingsplan ligt op veiligheid. Niet alleen intern, maar ook extern. Verder worden gewenste ontwikkelingen mogelijk gemaakt, waarbij de havenstrategie als basis dient.

Naast veiligheid worden er nog een aantal belangrijke speerpunten benoemd in het plan. Deze speerpunten zijn onder andere gericht op handhaving van de begrenzing van zones voor bijvoorbeeld geluid, risico’s en geur en ook krijgt duurzaam goederenvervoer per spoor of buisleiding de ruimte.

Risico’s

Veiligheid gaat echter voor alles. De bestaande risico’s in het gebied zijn met voorgeschreven rekenmethodieken in beeld gebracht wat de basis is geweest voor het maken van de keuzes op het gebied van ruimtelijke ordening.

Deze keuzes moeten zorgen voor het verkleinen van de risico’s voor de omgeving, maar ook voor de mensen die op het terrein werken.

Geclusterd

Zo wordt bij bestaande bedrijven uitbreiding van risicovolle activiteiten begrensd. Daarnaast worden de activiteiten die onder de categorie risicovol vallen geclusterd op een beperkt deel van het terrein.

De bedrijven die onder deze cluster vallen moeten altijd goed bereikbaar zijn voor alle hulpdiensten. Er worden ook voorzieningen getroffen om de zelfredzaamheid te verbeteren binnen het gebied.

Kantoorpanden

Het clusteren van bedrijven met een verhoogd risico moet als voordeel opleveren dat de risico’s op de rest van het terrein zoveel mogelijk uitgesloten worden.

Kantoorpanden of andere gebouwen waar veel mensen op een relatief klein oppervlak werken, worden alleen nog op de Plaza toegestaan.