Het rekeningresultaat 2016 van de gemeente Etten-Leur laat een positief saldo zien van 1.3 miljoen euro. Bij de tweede bestuursrapportage werd nog gerekend op een tekort van 460.000 euro. 

Het resultaat is beter omdat op diverse gebieden de lasten lager waren dan verwacht. Voorbeelden hiervan zijn personeel, rente, openbare ruimte en dienstverlening aan derden.

Omdat het Sociaal Domein een gesloten systeem is kent dit een eigen resultaat, los van het hierboven genoemde rekeningresultaat. Binnen dit domein zijn er diverse plussen en minnen waar in het jaarverslag 2016 op terug gekomen wordt.

Per saldo was er in 2016 sprake van een voordeel van 242.000 euro. Dit bedrag is toegevoegd aan de reserve Sociaal Domein zodat dit beschikbaar blijft in de komende jaren.

Accountantscontrole

De gemeente Etten-Leur wijst er op dat er sprake is van een voorlopig rekeningresultaat. De accountantscontrole moet nog plaatsvinden en op basis daarvan kunnen er nog wijzigen plaatsvinden. In juni wordt het definitieve resultaat verwacht.