Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk heeft ingestemd met de aanleg van een vrijliggend fietspad tussen Zevenbergen en Moerdijk ten oosten van de Roode Vaart. 

Uit een vooronderzoek bleek dat er vier tracés geschikt zouden kunnen zijn voor een vrijliggend fietspad. Om tot de keuze te komen voor de definitieve route is er in nauw overleg met inwoners uit het dorp Moerdijk een haalbaarheidsonderzoek gedaan, dat in september is afgerond.

Het tracé ten oosten van de Roode Vaart wordt als de meest veilige route beschouwd. De verbinding is ook vanuit recreatief perspectief het meest gunstige omdat deze aansluit bij de Roode Vaart en het landschap. Ook heeft dit tracé de kortste realisatietermijn.

Deze fietsroute wordt verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp, om na grondverwerving en planprocedure, te kunnen worden aanbesteed als werk. Naar verwachting kan dan begin 2018 worden gestart met de uitvoering.

De gemeenteraad bespreekt het voorgestelde tracé in de vergadering van januari.