Zundert financieel in evenwicht

Gemeente Zundert is financieel in evenwicht. Dat is de boodschap van wethouder Piet Utens bij de presentatie van de begroting voor 2017, inclusief de meerjarenraming 2018-2020. 

Een periode waarin in ieder geval ruimte is voor majeure investeringen in de Centrumvisie en het fietspad langs de Aa en Weerijs. Daarmee wordt uitvoering gegeven aan de in het coalitieakkoord gemaakte afspraken. 

Voor de aanpak en invulling van de Centrumvisie is een bedrag van 1,6 miljoen euro extra weggezet. Voor de aanleg van en het fietspad langs de Aa en Weerijs wordt een bedrag van 1,5 miljoen euro uitgetrokken.

Veiligheid

Het blijft echter niet bij die investeringen alleen. In het investeringsprogramma is er ook extra aandacht voor veiligheid en een veilige leefomgeving. Zo worden er extra middelen vrijgemaakt voor veiligheid en handhaving.

"Ook de verkeersveiligheid komt in beeld", meldt wethouder Piet Utens. Hij doelt hierbij op extra investeringen in de veiligheid van de wegen door het aanbrengen van wegkantverhardingen.

Citymarketing

In vooral het buitengebied zal dit weg- en bermbeheer gestalte gaan krijgen. Geld is er ook voor onderzoek naar onderwijshuisvesting in de kern Zundert.

Met het oog op toerisme is er daarnaast eenmalig extra geld geraamd voor citymarketing. "We willen Zundert nog meer op de kaart zetten als een aantrekkelijke gemeente om te wonen, te leven en te recreëren", aldus wethouder Piet Utens.

Balans

Tussen het realiseren van alle bestuurlijke ambities en het op peil houden van de gemeentefinanciën moet uiteraard een balans worden gevonden.

Het college meent hierop met een verhoging van de OZB met 1% het antwoord te hebben.

Tip de redactie