Bij de uitgaven die zijn gedaan door de inmiddels ontslagen directeur Bedrijfsvoering van de gemeente Moerdijk voor aanpassingen aan het gemeentehuis in Zevenbergen is geen sprake geweest van schending van de integriteit. 

Dat heeft het adviesbureau Twynstra Gudde geconcludeerd in een onderzoek naar de gang van zaken. Wel is volgens Twynstra Gudde sprake geweest van een onzorgvuldig inkoopproces.

De directeur Bedrijfsvoering zou eerder dit jaar 80.000 euro hebben uitgegeven aan nieuw meubilair voor de bestuursvleugel van het gemeentehuis en 70.000 euro voor aanpassingen aan het gemeentehuis.

Na een anonieme tip uit de organisatie aan een gemeenteraadslid, werd in juli besloten een extern onderzoek te laten uitvoeren naar zijn werkwijze. In dat bericht werd melding gemaakt van het uitgeven van geld en het inhuren van een bevriende relatie, zonder dat daar budget voor zou zijn.

Gebreken

Uit het onderzoek van Twynstra Gudde is gebleken dat er weliswaar een externe adviseur is ingehuurd, maar dat niets er op wijst dat dit is gebeurd omdat het een bevriende relatie is. Wel zijn er gebreken geconstateerd bij de inkoop van het meubilair voor de bestuursvleugel.

Ook het inkoopproces van de externe adviseur is niet zorgvuldig geweest en was niet in lijn met het inkoopbeleid. Het totale bedrag aan advieskosten lag boven de grens van 25.000 euro waardoor volgens het inkoopbeleid meervoudig onderhands aanbesteed had moeten worden.

De aanschaf van het meubilair is deels betaald uit posten die daarvoor niet waren bedoeld. Hetzelfde geldt voor de betaling van de advieskosten. Hierdoor is voor een deel niet in lijn gehandeld met het budgetrecht van de raad.

Controles

Uit het onderzoek blijkt verder dat binnen de gemeentelijke organisatie onvoldoende sprake is van controles die nodig zijn voor een zorgvuldige uitvoering van het financiële beleid en het inkoopbeleid. Er wordt niet voldoende kritisch gekeken naar de dekking van uitgaven en naar de wijze waarop inkoopprocessen verlopen.

Het onderzoeksrapport bevat een zevental aanbevelingen waarmee verbeteringen kunnen worden doorgevoerd. Het college van burgemeester en wethouders heeft aangegeven zich te kunnen vinden in de conclusies uit het onderzoek en neemt alle aanbevelingen over. De inhoudelijke behandeling door de gemeenteraad vindt plaats in oktober.

Contract

Het contract van de directeur Bedrijfsvoering is eind september niet verlengd en er is met onmiddellijke ingang afscheid van hem genomen. Burgemeester Jac Klijs heeft daarbij wel verklaard dat het ontslag los staat van de uitkomsten van het onderzoek. Het ontbreken van een match met de organisatie is daar volgens hem debet aan.