Krachtenbundeling bij uitvoering Woonvisie Zundert

Een goed functionerende volkshuisvesting en een goede leefbaarheid. Gemeente Zundert, woningcorporatie Thuisvester en de Huurdersvereniging Gemeente Zundert zetten er samen de schouders onder. 

Donderdag ondertekenden de drie partijen daartoe de kader- en prestatieafspraken betreffende de zogeheten Woonvisie 1.0.

Handtekeningen

In de Trouwzaal van het Zundertse gemeentehuis zette burgemeester Leny Poppe-de Looff (namens de Gemeente Zundert) haar handtekening onder de overeenkomst.

Dat deden ook de directeur-bestuurders Johan Westra en Pierre Hobbelen (namens Thuisvester) en de huurders Jan Backx en Koos Roza (namens de Huurdersvereniging Gemeente Zundert).

Afspraken

In de nu ondertekende prestatieafspraken over de periode 2016-2020 is vastgelegd welke prestaties de drie partijen de komende jaren gaan leveren op gebied van wonen en leefbaarheid in de gemeente. 

Het gaat om afspraken over onder meer beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen voor de doelgroep, kwaliteit en duurzaamheid van woningen, huisvesting van specifieke doelgroepen, huurdersparticipatie, leefbaarheid, wonen en zorg en woonbegeleiding.

Overleg

Het is de eerste keer dat de Huurdersvereniging Gemeente Zundert de afspraken mede heeft ondertekend. 

De huurdersvereniging blijft vanaf nu ook betrokken bij het jaarlijkse overleg over de actualisatie van de afspraken.

Woningwet

De nieuwe prestatieafspraken zijn overeengekomen volgens de ‘nieuwe stijl’ van de Woningwet die in 2015 is ingetreden.

De Woningwet schrijft voor dat een corporatie jaarlijks een ‘overzicht van voorgenomen activiteiten’ opstelt vanuit de gedachte van de Woonvisie van de betreffende gemeente.

Gezamenlijke visie

Ze nodigt daarbij de gemeente en huurdersorganisatie uit om hierover prestatieafspraken te maken.

Naast jaarlijkse afspraken zijn er ook kaderafspraken voor een termijn van vijf jaar gemaakt, waarin de gezamenlijke visie op de langere termijn is benoemd en voor het jaar 2016.

Tip de redactie