Financiën Zundert weer goed op orde

ZUNDERT – Een positief jaarresultaat van 3,4 miljoen euro. Met een brede glimlach presenteerde wethouder Piet Utens maandagmiddag de jaarrekening 2015 van de Gemeente Zundert. 

Met de jaarstukken leggen burgemeester en wethouders verantwoording af over de uitvoering van de begroting zoals deze vorig jaar door de gemeenteraad werd vastgesteld.

De financiële meevaller is voor het grootste deel te danken aan het geld dat de Gemeente Zundert heeft overgehouden bij de uitvoering van de door het Rijk aan de gemeente overgedragen taken voor het sociaal domein.

Voorzichtig

Op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet en Participatiewet was de Gemeente Zundert maar liefst 2,5 miljoen euro minder kwijt dan begroot.

Dat heeft voor een belangrijk deel te maken met het zeer voorzichtig budgetteren en de uiteindelijke uitwerking van regionaal gemaakte afspraken.

Decentralisaties

Wethouder Piet Utens is echter realistisch genoeg om te stellen dat het waarschijnlijk om een eenmalige meevaller gaat, al zegt hij blij en gelukkig te zijn dat het zo uitpakt.

"Belangrijk is echter om te weten dat alle budgetten die beschikbaar komen voor het sociaal domein hier ook daadwerkelijk voor gaan worden ingezet.  We gaan die 2,5 miljoen euro dan ook reserveren voor het sociaal domein."

"Die buffer biedt ons de mogelijkheid om de decentralisaties toekomstbestendig te kunnen uitvoeren. Het geld gaan we dus niet gebruiken voor andere zaken."

Meevallers

Onder het kopje incidentele meevallers mag ook worden genoemd de hogere opbrengst van de leges bouwvergunningen, hetgeen aangeeft dat er in Zundert flink wordt gebouwd.

Een andere meevaller is de 70.000 euro die niet werd aangesproken uit de pot voor onvoorziene uitgaven ter hoogte van een ton.

OMWB

Aan de andere kant zijn er tegenvallers. Zo moet de Gemeente Zundert in de buidel tasten om de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) weer financieel op de rails te krijgen. De kosten hiervan bedragen twee ton. 

Ook moet onder meer in de doorontwikkeling van de eigen organisatie worden geïnvesteerd. Hieraan is een kostenplaatje van 170.000 euro verbonden.

Algemene reserve

Verder wordt het in 2015 beschikbaar gestelde bedrag van 250.000 euro voor de tijdelijke huisvesting van de Sint Bavoschool vanwege de bouw van het Integraal Kind Centrum (IKC) Rijsbergen overgeheveld naar 2016. 

Uiteindelijk blijft onderaan de streep een bedrag van ongeveer twee ton over. Dit bedrag wil wethouder Piet Utens toevoegen aan de algemene reserve.

Tip de redactie