Omdat een groot deel van de gebouwen van GGZ Breburg in Etten-Leur Noord de komende jaren niet meer nodig is en leeg komt te staan, heeft de zorgaanbieder in de toekomst nog maar een derde deel van het terrein nodig. 

Reden is dat het aantal formatieplaatsen van GGZ Breburg in de gemeente sterk vermindert. Zelf verwacht de instelling dat er in het jaar 2020 nog maar 83 cliënten op het terrein woonachtig zijn.

Gefaseerde afsluiting

Het deel dat de zorgaanbieder niet meer nodig heeft, wil GGZ Breburg gefaseerd afstoten. Gedacht wordt aan sloop van de gebouwen en hiervoor in de plaats de bouw van huizen.

Op die manier zou de vestiging meer deel uit kunnen gaan maken van de wijk.

Visie

GGZ Breburg heeft de gemeente Etten-Leur gevraagd om mee te werken aan dit verzoek. De vermindering van het aantal formatieplaatsen vloeit voort uit een andere visie over zorg.

Een groot deel van de gebouwen op het GGZ-terrein is niet meer nodig omdat cliënten steeds meer zorg aan huis ontvangen.

Bestemmingsplan

Het college van burgemeester en wethouders staat niet onwelwillend tegen het verzoek en kan zich wel vinden in het idee van sloop en aansluitend realisatie van woningen.

Omdat het terrein de bestemming ‘maatschappelijk’ heeft, laat dit nu de bouw van particuliere woningen niet toe. Daarom is een aanpassing van het bestemmingsplan noodzakelijk.