De gemeenteraad van Moerdijk velt in de vergadering van 17 maart een besluit over het voorstel van het college van burgemeester en wethouders om gemeenschapshuis De Blokhut in de kern Helwijk in Willemstad uit te breiden en te verbouwen. 

Over de uitbreiding en verbouwing wordt al bijna tien jaar gesproken en nu lijkt het er eindelijk van te komen.

Hiermee kan ruimte geboden worden aan nieuwe gebruikers en nieuwe activiteiten en ontstaan er voor verenigingen meer mogelijkheden om tegelijkertijd gebruik te maken van het gebouw.

Door woningcorporatie Brabantse Waard is in samenspraak met de gemeente en de exploitant een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de uitbreiding en verbouw van het gebouw.

De corporatie treedt op als investeerder en eigenaar van het gebouw en de gemeente staat als hoofdhuurder garant voor de huur en verhuurt het gebouw vervolgens niet-kostendekkend door aan de exploitant.

Belang

Uit het haalbaarheidsonderzoek is gebleken dat de noodzaak voor uitbreiding en verbouw voldoende is aangetoond. De financiële consequenties die de uitbreiding en verbouw met zich meebrengen vragen om aanpassing van eerder vastgestelde financiële kaders.

Gezien het belang van gemeenschapshuis De Blokhut voor de leefbaarheid van de kern Helwijk en de hoge mate van gebruik van het gebouw door het verenigingsleven van Helwijk wordt de raad voorgesteld in te stemmen met de financiële wijzigingen en consequenties.

100.000 euro

In de praktijk wordt Brabantse Waard eigenaar van het gebouw en speeltuinvereniging Kindervreugd de exploitant. Voor een bedrag van 36.000 euro per jaar wordt de gemeente Moerdijk huurder van De Blokhut, die het verhuurt aan de speeltuinvereniging.

Voor aanschaf van de losse inventaris stelt de gemeente aan Kindervreugd een eenmalige bijdrage van 100.000 euro beschikbaar. Driekwart van dit bedrag komt ten van de hiertoe in de begroting 2016 opgenomen stelpost Nieuw Beleid, terwijl de overige 25.000 euro ten laste komt van begrotingsresultaat 2016.