De gemeente Etten-Leur overweegt een bomenfonds in het leven te roepen. Het geld dat hierin terechtkomt kan in de toekomst aangewend worden om nieuwe bomen aan te schaffen en te planten.

De gemeente reageert hiermee op een brief die PvdA-raadslid Hans Wierema in december vorig jaar stuurde naar het college van burgemeester en wethouders.

Wierema benadrukte hierin het belang van bomen in een stedelijke leefomgeving en deed het verzoek aan het college om nieuw beleid te ontwikkelen om in de toekomst een drastische bomenkap te voorkomen en/of te compenseren.

Naar aanleiding van de brief heeft begin januari ook een gesprek plaatsgevonden tussen het PvdA-raadslid en CDA-wethouder Jan van Hal.

Schoonhout

Directe aanleiding voor de brief is de aangekondigde kap van 220 bomen aan het Schoonhout in Etten-Leur. Om het herstel van de voet- en fietspaden Iangs het Schoonhout mogelijk te maken, is het niet te voorkomen dat een groot aantal bomen gekapt moet worden.
In de toelichting op de beschermde bomenlijst van de gemeente Etten-Leur is opgenomen dat er zoveel mogelijk herplant dient plaats te vinden op of in de directe omgeving van de te kappen bo(o)m(en). Volledige compensatie op of in de directe omgeving van de te kappen bomen op het Schoonhout is echter niet mogelijk.

Suggestie

Hans Wierema heeft daarop de suggestie gedaan om op andere plekken in de gemeente Etten-Leur te kijken om bomen ter compensatie te kunnen planten. Burgemeester en wethouders vinden dit een goed idee en nemen deze suggestie dan ook zeker serieus.

"Op dit moment hebben wij nog geen percelen beschikbaar die groot genoeg zijn om een dergelijke aanplant in één keer te realiseren. Maar we gaan nu actief op zoek naar locaties waar dit wel zou kunnen", aldus het college. De gemeente wil dit item bovendien breder benaderen, namelijk met de mogelijkheid ook andere bomenkap te compenseren die ook niet op dezelfde locatie mogelijk was of is.

Waarde

Met het vaststellen van de beschermde bomenlijst is ook een toelichting en een overzicht met criteria vastgesteld. In deze toelichting is opgenomen dat als een herplant op of in de directe omgeving van de te kappen boom niet mogelijk is, het ook mogelijk is een storting te doen in het bomenfonds.

Deze storting dient dan gelijk te zijn aan de waarde van de te kappen boom. "Dit fonds dient nog geëffectueerd te worden, maar schept daarmee wel de mogelijkheid om de kap van bomen op een andere locatie te compenseren. Dit gaan wij proberen snel vorm te geven", zo laat het college weten.