Begin je al te trillen bij de gedachte aan je examens en de korte tijd die je daarvoor krijgt? Houd jij tijdens je toets altijd een race tegen de klok en ben je altijd pas halverwege als de surveillant aangeeft dat je nog vijf minuten hebt? Wacht met stressen. Lees in dit artikel of er voor jou misschien extra examentijd is.

Dyslexie en dyscalculie

Als jij de eigenaar bent van een dyslexie- of dyscalculieverklaring, heb je waarschijnlijk al vaker extra tijd gekregen tijdens proefwerken en is de tijdsaanpassing niets nieuws voor jou. Bij beide beperkingen krijg je maximaal dertig minuten extra boven op de centrale examentijd. Als er sprake is van meerdere beperkingen, mogen de tijdverlengingen op grond van verschillende beperkingen niet bij elkaar worden opgeteld.

Je hebt dus maar recht op één tijdverlenging. Doe je een ER-examen met dyscalculie of een ernstig rekenprobleem, dan zorgt een van de eerder genoemde beperkingen niet meer voor tijdverlenging. Deze zit dan al in het examen verwerkt. Je hebt bij dat examen wél recht op tijdverlenging wanneer je naast dyscalculie of ernstige rekenproblemen een andere tijdverlengende beperking hebt.

Doof of slechthorend

Wanneer jij doof of slechthorend bent, moet je school dit doorgeven aan het CvTE. Je krijgt dan dertig minuten extra examentijd en mag tijdens je examen gebruikmaken van een doventolk, als je dit ook tijdens de lessen doet.

Blind of slechtziend

Net als voor doven en slechthorenden geldt voor blinde en slechtziende examenleerlingen dat de school de handicap door kan geven aan het CvTE. Het CvTE beslist dan of jij als gehandicapte leerling dertig minuten extra tijd krijgt.

Bij gebruik van brailleschrift heb je als leerling recht op dubbele examentijd. Daarbuiten is het ook mogelijk om gebruik te maken van een opzoekhulp, aangepaste schriftelijke examens of zelfs mondelinge in plaats van schriftelijke examens.

Nederlands niet als moedertaal

Nederlands is niet je moedertaal wanneer je niet bent grootgebracht met deze taal. In dat geval heb jij recht op een half uur extra tijd. Daarnaast mag je gebruikmaken van liefst twee woordenboeken, in plaats van één; één Nederlands woordenboek en één woordenboek van je moedertaal naar het Nederlands.

Bij deze regeling geldt wel de voorwaarde dat je niet langer dan zes jaar onderwijs hebt gevolgd in Nederland.

Langdurig ziek of afwezig

Ben jij langdurig ziek (geweest) waardoor je lange tijd niet naar school hebt kunnen gaan, of is er een andere geldige reden waarom je geruime tijd afwezig bent geweest? Dan kun je met je school overleggen over een eventuele spreiding van je examens.

Hierbij is het niet zo dat je, zoals bij eerder genoemde situaties, extra tijd krijgt tijdens het maken van je examens. Wel kun je je examens spreiden over twee jaar, of ze verdelen over het eerste, tweede en derde tijdvak. Als je school hiermee akkoord gaat, moet dit doorgegeven worden aan de inspectie. Ook moet je school deze aanpassing vermelden in je schooldossier.

Mocht je nou nog steeds niet zeker weten of jouw school moet zorgen voor een tijdverlenging bij je examens: op Examenblad vind je een brochure voor kandidaten met een beperking. Deze is te vinden op hun site. Als je er dan nog niet uitkomt, kun je contact opnemen met het LAKS.