Er zijn verschillende redenen om extra tijd te krijgen bij de eindexamens, zoals dyslexie, een visuele of auditieve beperking of als je het Nederlands niet als moedertaal hebt. In dit artikel zetten we de regels op een rij. 

De basis: dyslexie en dyscalculie

Als je een dyslexie- of dyscalculieverklaring hebt, heb je logischerwijs recht op extra tijd. Bij beide beperkingen krijg je maximaal dertig minuten extra tijd bovenop de centrale examentijd. Als er sprake is van meerdere beperkingen, mogen de tijdverlengingen op grond van verschillende beperkingen niet bij elkaar worden opgeteld. Je hebt dus maar recht op één tijdverlenging.

Als je een zogenaamd ER-examen doet, een aangepast rekenexamen voor mensen met dyscalculie of een ernstig rekenprobleem, dan zorgt een van de eerdergenoemde beperkingen niet meer voor een tijdverlenging. Deze zit al in het examen verwerkt. Je hebt bij dat examen wél recht op tijdverlenging, wanneer je naast dyscalculie of ernstige rekenproblemen een andere tijdverlengende beperking hebt.

Doof of slechthorend

Wanneer jij doof of slechthorend bent, moet je school dit doorgeven aan het CvTE. Je krijgt dan dertig minuten extra examentijd en je mag gebruik maken van een doventolk tijdens je examen, als je dit ook doet tijdens de lessen.

Blind of slechtziend

Net als voor doven en slechthorenden, geldt voor blinde en slechtziende examenleerlingen dat de school de handicap door kan geven aan het CvTE. Het CvTE beslist dan of jij als gehandicapte leerling dertig minuten extra tijd krijgt.

Bij gebruik van brailleschrift, heb je als leerling recht op dubbele examentijd. Daarbuiten is het ook mogelijk om gebruik te maken van een opzoekhulp, aangepaste schriftelijke examens of zelfs mondelinge in plaats van schriftelijke examens.

Nederlands niet als moedertaal

Nederlands is niet je moedertaal, wanneer je niet bent grootgebracht met deze taal. In dat geval heb jij recht op wederom dertig minuten extra tijd.

Daarnaast mag je gebruik maken van maar liefst twee woordenboeken, in plaats van een. Een Nederlands woordenboek en een woordenboek van je moedertaal naar het Nederlands. Bij deze regeling geldt wel de voorwaarde dat je niet langer dan zes jaar onderwijs hebt gevolgd in Nederland.

Langdurig ziek of afwezig

Als je langdurig ziek bent of bent geweest, waardoor je lange tijd niet naar school kon gaan, of als er sprake is van een andere geldige reden waarom je geruime tijd afwezig bent geweest, dan kun je met je school overleggen over een eventuele spreiding van je examens.

Je krijgt dan niet zoals bij eerder genoemde situaties extra tijd  tijdens het maken van je examens. Wel kun je je examens spreiden over twee jaar, of ze verdelen over het eerste, tweede en derde tijdvak. Als je school hiermee akkoord gaat, moet dit doorgegeven worden aan de onderwijsinspectie. Ook moet je school deze aanpassing vermelden in je schooldossier. 

Vragen

Mocht je niet zeker weten of jouw school moet zorgen voor een tijdverlenging bij je examens: het CvTE publiceert jaarlijks een brochure voor kandidaten met een beperking. Deze is te vinden op hun site. Als kandidaat kun je ook altijd contact opnemen met het LAKS. 

Vanaf maandag 14 mei vind je het laatste nieuws en opmerkelijke gebeurtenissen rond de eindexamens in het eindexamendossier van Scholieren.com op NU.nl. Het werk van de bloggers van Scholieren.com is ook te volgen via het kanaal onderaan de voorpagina van NU.nl en via ons liveblog. Wil je jouw examenervaring met ons delen? Reageer dan via NUjij onder dit bericht.