DEN HAAG - Een op de drie herkeurde WAO'ers die tijdens de herkeuring niet werkten, heeft binnen anderhalf jaar een baan. Vier maanden na de herbeoordeling was dat ongeveer een op de tien. Wordt ook de groep meegenomen die tijdens de herkeuring een baan had, dan werkt anderhalf jaar na de herbeoordeling in totaal ruim de helft van de herkeurde WAO'ers.

Vier op de tien zijn er naar eigen zeggen in inkomen duidelijk op achteruit gegaan. Ongeveer een op de zes is er op vooruitgegaan.

Tweederde geeft aan dat sinds de herkeuring hun situatie er wat betreft inkomen, gezondheid en werk slechter op is geworden.

De Geus

Dit blijkt uit twee onderzoeken naar de positie van herkeurde WAO'ers op de arbeidsmarkt, die minister Aart Jan de Geus vrijdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het onderzoek is gedaan onder mensen van wie de WAO-uitkering na de herkeuring is verlaagd of beëindigd.

Tijdelijk werk

Uitkeringsinstantie UWV heeft die onderzoeken laten verrichten vier, acht en achttien maanden na de herkeuring. Naarmate de tijd verstrijkt, vinden meer mensen werk. Het gaat voornamelijk om tijdelijk werk. Slechts 15 procent heeft een vast contract.

Tijdens de herkeuring had 36 procent al betaald werk. Na vier maanden gaf een kwart van hen aan dat zij meer zijn gaan werken. Na achttien maanden werkte driekwart "naar vermogen".

Het overige kwart ziet weinig mogelijkheden meer te gaan werken.

Gezondheid

Gezien hun gezondheid lijkt het hen ook beter dat niet te doen. Van de mensen die anderhalf jaar na de herkeuring nog geen werk hebben, is een derde ook niet op zoek naar werk. Ook zij geven meestal aan dat zij dit om gezondheidsredenen niet doen.