RIJSWIJK - De brancheorganisatie in de kinderopvang, MOgroep, verwacht wachtlijsten voor de buitenschoolse opvang van basisschoolkinderen. Ruim driekwart van de kinderopvangorganisaties heeft te maken met een groeiende vraag van ouders om hun kinderen voor en na school op te vangen en op dit moment hanteert al bijna de helft een wachtlijst.

Bekijk video

Dat blijkt uit dinsdag gepubliceerd onderzoek van de MOgroep onder de achterban. Volgens de brancheorganisatie zorgt de nieuwe Wet kinderopvang voor de groeiende vraag. Op aandringen van de VVD en PvdA verplicht de wet vanaf augustus alle basisscholen om voor- en naschoolseopvang te verzorgen.

Ruim driekwart van de vestigingen voor buitenschoolseopvang en gastoudersopvang wordt al uitgebreid. Maar dat zal volgens de MOgroep niet voldoende zijn om aan de groeiende vraag in 2007 te voldoen.

Vooral stedelijk gebied, zoals de Randstad en in nieuwbouwwijken op VINEX-locatie, wordt verwacht dat de ruimtes om de kinderen op te vangen "niet aan te slepen zijn."

Wetgeving

Vooruitlopend op de nieuwe wetgeving heeft ruim driekwart van de kinderopvangorganisaties zelf met basisscholen contact gezocht. In bijna de helft van de gevallen hadden scholen ook bij hen aangeklopt.

Van 544 ondervraagde onderwijsinstellingen willen zeven de kinderopvang zelf opzetten. Met 62,8 procent van de scholen is sprake van een samenwerking met een kinderopvangorganisaties.

De voor- en naschoolseopvang vindt in 86,1 procent van de situaties plaats in een locatie buiten de school. Vaak in een gebouw tegenover of naast de school.

Welzijnswerk

Bij bijna een derde van de buitenschoolse opvang wordt ook met een sportvereniging samengewerkt. Bij ruim een kwart is ook het welzijnswerk of het lokale jeugdbeleid betrokken, bij eenvijfde de bibliotheek, 15,5 procent de muziekschool en en 8,5 procent scouting.