DEN HAAG - Werkgevers worstelen met hun oudere werknemers. Om te voorkomen dat ouderen te duur worden om ze aan het werk te houden, willen zij bij de cao-onderhandelingen volgend jaar ontzie-maatregelen, zoals extra verlofdagen, schrappen en afspraken maken over demotie en deeltijdpensioen.

Ook zijn investeringen in scholing en leerbanen nodig om ouderen inzetbaar te houden.

Dat staat in de donderdag verschenen Arbeidsvoorwaardennota 2007 van VNO-NCW, MKB-Nederland en AWVN. De werkgeversorganisaties waarschuwen dat veroudering van het personeelsbestand zal leiden tot fors hogere loonkosten. Werkgevers kunnen door de aantrekkende economie en vergrijzing nu al moeilijker hun vacatures vervullen, waardoor de looneisen van werknemers stijgen.

Concurrentiepositie

Volgens de werkgevers dreigt het Nederlandse bedrijfsleven, net als rond de eeuwwisseling, weer een slechte concurrentiepositie te krijgen. Zij wijzen erop dat de aantrekkende economie juist voor een belangrijk deel te danken is aan loonmatiging van de afgelopen jaren. Verder pleiten werkgevers al jaren voor een meer resultaatafhankelijke beloning.

"Het gaat erom dat je als werkgever aantrekkelijk bent voor nieuwe groepen personeel, maar ook dat je werknemers vasthoudt en dat ouderen langer vitaal inzetbaar blijven. Maar we moeten voorkomen dat de loonkosten stijgen", stelt een woordvoerster van de AWVN. Dat kan door ouderen door te laten werken in deeltijdpensioen of in een lichtere en lagerbetaalde functie (demotie). Ook willen werkgevers af van de ontzie-maatregelen voor ouderen.

De Commissie Gelijke Behandeling oordeelde al in 2004 dat deze discriminerend kunnen werken. Verder moet zowel jong als oud met scholing en leerbanen, waarbij mensen vier dagen in de week werken en een dag leren, hun leerachterstanden en verouderde kwalificaties wegwerken.

Vakbeweging

De vakbeweging is weinig onder de indruk van de cao-inzet van werkgevers. Zo zou demotie alleen kunnen op vrijwillige basis. "Het moet weer goedkoper en intussen zien wij dat 80 procent van werkgevers nog nauwelijks beleid heeft om ouderen te behouden", aldus een FNV-woordvoerder. CNV-voorzitter René Paas op zijn beurt: "Het hoofdprobleem blijft onbeantwoord: wie niet in medewerkers investeert, haalt er te weinig rendement uit."